Her ýylyň 18-nji aprelinde bütin dünýäde Ýadygärlikleriň we taryhy ýerleriň halkara güni bellenilip geçilýär. Bütindünýä miras güni diýlip hem atlandyrylýan bu gün 1982-nji ýylda Ýadygärlikleri we taryhy ýerleri goramak boýunça halkara geňeş (ICOMOS) tarapyndan döredilýär. Bu sene bütindünýä medeni mirasy gorap saklamaga jemgyýetçiligiň ünsüni çekmek maksady bilen 1984-nji ýyldan bäri bellenilip geçilýär. Şeýle hem, dünýä mirasynyň köpdürlüligi we ony gorap saklamak boýunça edilýän tagallalar barada has köp zat öwrenmäge mümkinçilik berýär.
Hünärmenler birleşigi bolan ICOMOS 1965-nji ýylda ÝUNESKO tarapyndan esaslandyrylýar. Gurama (2023-nji ýyldaky ýagdaýa görä) 132 ýurtdan, 31 sany halkara ylmy komitetden 11 müňden gowrak aýratyn agzany birleşdirýär.