Di­ňe bir suw­suz­ly­gy gan­dyr­mak üçin däl, eý­sem, be­de­niň ka­da­ly iş­le­me­gi üçin hem suw iç­me­giň nä­hi­li mö­hüm­di­gi­ni hem­mä­miz bil­ýä­ris. Gün­de­lik içil­ýän su­wuň muk­da­ry­na we hi­li­ne üns ber­me­li. Şeý­le hem suw içi­len­de sag­ly­ga zy­ýan­syz usu­ly saý­la­ma­ly. Ýag­ny su­wy dik du­ran ýe­riň­de iç­me­li­mi ýa-da otu­ryp iç­me­li­mi?! Ge­liň, bu iki usu­lyň sag­ly­ga peý­da­ly we zy­ýan­ly ta­rap­la­ry bi­len ta­nyş bo­la­lyň!
Köp­ler dik du­ran ýe­rin­de, esa­san hem, ýö­räp ge­len­den soň ýa-da how­luk­maç ýag­daý­da suw iç­me­gi en­dik ed­ýär­ler. Hü­när­men­ler gy­zyp suw iç­me­giň zy­ýan­ly­dy­gy­ny bel­läp, dem-dynç alyp, de­riň gaý­dan­dan soň suw­suz­ly­gyňy gan­dyr­ma­gy mas­la­hat ber­ýär­ler. Gy­zyp suw iç­mek sag­lyk bi­len bag­ly nä­hoş ýag­daý­la­ra ge­ti­rip bil­ýär. Köp­lenç ýa­şu­ly adam­la­ryň su­wy how­luk­maz­dan, otu­ryp iç­me­li­di­gi ba­ra­da öwüt ber­ýän pur­sat­la­ry­na duş gel­ýä­ris. Eý­sem, su­wy nä­me üçin otu­ryp iç­me­li?
Luk­man­la­ryň mas­la­hat ber­me­gi­ne gö­rä, dik du­rup suw iç­mek sag­lyk bi­len bag­ly me­se­le­le­riň döremegine se­bäp bo­lup bil­ýär. Adam dik du­ra­nyn­da be­den we do­ku­ma­lar dart­gyn­ly ýag­daý­da sak­lan­ýar. Şeý­le ýag­daý­da be­de­niň su­wuk­lyk saz­la­şy­gy bo­zu­lyp, su­wuň çalt siň­me­gi­ne se­bäp bol­ýar.

Dik du­rup suw iç­me­giň zy­ýan­ly ta­rap­la­ry:
Dik du­ran ýe­riň­de suw içi­len­de suw uly güýç we tiz­lik bi­len iý­mit ýo­lun­dan geç­ýär hem-de gö­ni aş­ga­za­na düş­ýär. Bu iý­mit siň­di­riş ul­ga­my üçin zy­ýan­ly bo­lup, nerw da­mar­lar dar­tyl­ýar, su­wuk­lyk de­ňag­ram­ly­ly­gy bo­zu­lyp, iý­mit siň­di­ri­şiň kyn­laş­ma­gy­na hem-de tok­sin­le­riň dö­re­me­gi­ne se­bäp bol­ýar.
Aýak üs­tün­de suw iç­mek bo­gun­lar­da su­wuk­ly­gyň ýyg­nan­ma­gy­na, ýag­ny art­ri­tiň dö­re­me­gi­ne ge­ti­rip bil­ýär. Do­wam­ly ýag­daý­da dik du­rup suw içi­len­de dyz­da ýa-da da­ba­nyň aşa­gyn­da pak­gar­çak eme­le gel­ýär.
Dik du­rup suw içi­len­de ze­rur wi­ta­min­ler bag­ra we iý­mit siň­di­riş ul­ga­my­na ýet­me­ýär. Şeý­le ýag­daý­da gan çalt aý­lan­ýar, be­den­de kis­lo­rod ýet­mez­çi­li­gi ýü­ze çy­kyp, öý­ke­niň we ýü­re­giň işi­ne ze­per ýe­tip bil­ýär.
Luk­man­lar otu­ran wag­tyň böw­rek­le­riň has go­wy iş­le­ýän­di­gi­ni bel­le­ýär­ler. Aýak üs­tün­de suw içi­len­de su­wuk­lyk ýo­ka­ry ba­syş bi­len aş­ga­za­nyň aşa­ky bö­le­gi­ne sü­zül­män geç­ýär. Şeý­le ýag­daý­da suw­da­ky ow­un­jak ha­pa­lar öt hal­ta­sy­na we böw­re­ge bar­ýar. Bu ýag­daý böw­re­giň we pe­şew ýol­la­ry­nyň işi­niň bo­zul­ma­gy­na se­bäp bol­ýar.
Şeý­le ýag­daý­la­ryň öňü­ni al­mak üçin su­wy otu­ryp, göw­rä­ňi dik sak­la­mak ar­ka­ly how­luk­maz­dan owurt­lap iç­me­li. Otu­ryp ka­da­ly de­re­je­de suw içi­len­de iý­mit siň­di­riş ul­ga­my bi­len bag­ly me­se­le­ler ýü­ze çyk­ma­ýar. Şeý­le hem be­den ag­za­la­ry, esa­san hem, beý­ni ýo­kum­ly mad­da­lar bi­len üp­jün edil­ýär. Iş, dur­muş ýö­rel­ge­le­rin­de ýe­ti­şip bil­mez­ligiň ýa-da how­lu­gyl­ýan pur­sat­la­ryň bar­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, su­wy otu­ryp iç­me­gi en­dik et­me­li. Bu sag­lyk üçin der­wa­ýys ka­da­la­ryň bi­ri­dir.

Näçeräk suw içmeli?

Adam be­de­ni­niň 50-70 gö­te­ri­mi suw­dan ybarat. Be­den ag­za­la­ry, her bir öý­jük we do­ku­ma ka­da­ly iş­le­mek üçin su­wa ze­rur­lyk duý­ýar. Iş­le­mek we do­wam­ly he­re­ket et­mek ar­ka­ly be­de­ni­miz­den bir­nä­çe litr su­wuk­lyk bö­lü­nip çyk­ýar. Şeý­le hem ho­wa­nyň gyz­ma­gy bi­len be­den­de suw ýet­mez­çi­li­gi ýü­ze çyk­ýar.
Bi­ler­men­le­riň bel­le­me­gi­ne gö­rä, er­kek­ler üçin her gün 3,7 litr, ze­nan­lar üçin 2,7 litr suw iç­mek mas­la­hat be­ril­ýär. Bu ka­da iş, dur­muş we sag­lyk ýag­da­ýy­na gö­rä, adam­lar­da üýt­gäp hem bi­ler. Be­den üçin ze­rur bo­lan su­wuk­ly­gyň 20 gö­te­ri­mi iý­mit­ler­den we mi­we­ler­den alyn­ýar. Ga­lan bö­le­gi suw iç­mek ar­ka­ly dol­du­ryl­ýar. Bi­ler­men­ler her gün 8 bul­gur suw iç­me­giň mak­sa­da­la­ýykdy­gy­ny bel­le­ýär­ler.
Suw­suz­ly­gy gan­dyr­mak üçin hök­man suw iç­mek ze­rur­ly­gy ýok. Mu­nuň de­re­gi­ne gar­pyz­dyr mi­we, ys­ma­nak ýa­ly gök ot­la­ry iýip hem suw­suz­ly­gy gan­dy­ryp bol­ýar. Mun­dan baş­ga-da, ösüm­lik çaý­la­ry, süýt we mi­we şi­re­le­ri suw­suz­ly­gy gan­dyr­mak üçin ka­lo­ri­ýa baý içim­lik­ler­dir. Bi­ler­men­ler gaz­lan­dy­ry­lan, reňk­li içim­lik­le­ri iç­mek ar­ka­ly teş­ne­li­gi gan­dyr­ma­gy mas­la­hat ber­me­ýär­ler.