UEFA Çempionlar Ligasynda Borussiýa Dortmunddan soň finala çykan 2 klub hem belli boldy. Başgaça aýdylanda, “Borussiýa Dortmundyň” finaldaky garşydaşy “Real Madrid” bolup, ispan kluby jogap duşuşygynda Germaniýanyň “Bawariýa” toparyndan 2-1 hasabynda üstün çykdy. Çekeleşikli we soňky pursatlary dartgynly geçen oýnuň 1-nji ýarymynda hasap açylmady. Duşuşygyň 2-nji ýarymyna myhmanlar erjel başlasa-da, soňlugy bilen madridliler oýnuň deňagramlylygyny saklamagy başardylar. Ýöne hasaby açan tarap “Bawariýa” boldy. Oýnuň 68-nji minutynda Serž Gnabriniň şikes almagyndan soň 27-nji minutda meýdança giren we geljek möwsümde “Realyň” düzümine goşulmagyna garaşylýan Alfonso Dewis hasaby açdy. Ol Keýniň ajaýyp pasyndan soň, jerime meýdançasynyň içine girip, çepbekeýdigine garamazdan, sag aýagy bilen topy batly urup derwezä girizdi. Bu goldan sähelçe wagt soň Dewisiň aýagyna degen top “Bawariýanyň” derwezesine girdi. Ýöne emin Naçonyň goldan öň oýnuň düzgünini bozandygyny nazarda tutup, goly hasaba almady. Ançelotti 81-nji minutda Hoseluny meýdança girizdi. 34 ýaşyndaky hüjümçi hem özüne ynanylan bu ynamy aňryýany bilen ödäp, duşuşygyň gahrymany bolmagy başardy. Ol ilki 88-nji minutda Winisiusyň urgusynda Noýeriň saklap bilmedik topuny derwezä girizip, hasaby deňledi. Bu goldan 3 minut soňam, ýagny 90+1-nji minutda-da Rüdigeriň pasynda topy derwezäniň boş tarapyna ýeňillik bilen gönükdirip, toparyny 2-1 öňe çykardy. Gol ilki ofsaýt sebäpli hasaba alynmady, ýöne VAR goluň takykdygyny habar berdi. Duşuşygyň 90+13-nji minutynda jedelli pursat ýüze çykdy. Matteus De Ligtiň takyk goly ofsaýt sebäpli hasaba alynmady. Polşaly Şimon Marçiniak kömekçisiniň baýdagyny götermeginden soň goly hasaba almady. Netijede, “Real Madrid” ýene bir kembek bilen güýçli toparlaryň birini ýaryşdan çykardy we soňky 3 ýylda 2-nji, umumylykda-da 18-nji gezek finala adyny ýazdyrdy. 14 kubogyň eýesi “Real Madridiň” tälimçisi Karlo Ançelotti bolsa 6-njy sapar finala çykyp, öz rekordyny täzeledi. Şeýle-de, italiýaly tälimçi UÇL-de 203-nji duşuşygyny geçirip, bu ugurda Ser Aleks Fergusonyň rekordyny gaýtalady. Ançelotti tälimçi hökmünde “Bawariýadan” 10-njy duşuşygynda-da ýeňilmedi.

UÇL-de “Borussiýa Dortmund” bilen “Real Madridiň” arasyndaky final duşuşygy 1-nji iýunda Londondaky Wembley stadionynda oýnalar.