1631-nji ýylyň 30-njy maýynda ilkinji fransuz žurnaly “La Gazette”-niň (resmi ady “Gazette de France”) birinji sany çap edilýär. Hepdelik neşiri Teofrast Renado esaslandyrýar. Çap edilýän neşirler ýüze çykmazdan ozal gündelik durmuş bilen bagly hasabatlar elde ýazylan makalalar (“nouvelles à la main”) görnüşinde paýlanýardy. “La Gazette” gysga wagtyň içinde Fransiýanyň esasy habar çeşmesine öwrülýär. Žurnaly sowatly adamlar we aristokratiýanyň wekilleri okapdyrlar.
Döwrebap žurnalistikanyň ösmegine uly goşant goşan Renadonyň asyl käri lukman bolupdyr. Soňky ýyllarda gazet-žurnallaryň köpelmegi bilen neşiriň çap edilişi XX asyryň başlarynda – 1915-nji ýylda bes edilipdir.