Soň­ky ýyl­lar­da dur­mu­şy­my­za giň­den or­na­şan ek­ran­lar – te­le­wi­zor, komp­ýu­ter, plan­şet, te­le­fon ki­tap oka­mak en­di­gi­mi­ze öz tä­si­ri­ni ýe­tir­ýär. Elekt­ron ki­tap­ha­na­la­ryň hem-de elekt­ron ne­şir­le­riň bar­dy­gy­na ga­ra­maz­dan, ka­gyz ki­ta­by oka­ma­gyň lez­ze­ti baş­ga­ça. Oka­mak dün­ýä akyl ýe­tir­mä­ge, kä­mil­leş­mä­ge we pi­kir­le­ri­ňi tä­ze­le­mä­ge ýol aç­ýar. Ki­tap oka­ma­gy yzy­gi­der­li ýo­la goý­mak kyn en­dik­le­riň bi­ri bol­sa-da, bi­ler­men­ler ki­tap bi­len dost­laş­ma­gyň aň­sat usul­la­ry­ny sal­gy ber­ýär­ler.
Mak­sat goý­mak. Il­ki bi­len ha­la­ýan ýa­zy­jy­la­ryň ki­tap­la­ry­nyň sa­na­wy­ny dü­züp, her ýyl şun­ça ki­tap oka­ryn di­ýip öz öňüň­de mak­sat goý­ma­ly. Il­ki­baş­da kyn ýa­ly bo­lup gö­rün­se-de, ki­tap­la­ryň ta­ga­my­ny da­dyp baş­la­ny­ňyz­dan soň, mak­sa­dy­ňy­za çalt ýe­ter­si­ňiz. Hat­da sa­naw­da­ky­dan daş­ga­ry ki­tap­la­ry hem okap bi­ler­si­ňiz. Oka­ma­ly ki­tap­la­ry­ňy­zyň sa­na­wy­ny hep­de­lik ýa-da bir aý­lyk düz­se­ňiz ýa­da­mar­sy­ňyz. Mun­dan baş­ga-da, her gün 20 mi­nut oka­mak, her hep­de 50 sa­hy­pa oka­mak, her aý 2 ro­man oka­mak ýa­ly me­ýil­na­ma­la­ry hem go­şup bi­ler­si­ňiz.
Wagt aýyr­mak. Oka­mak en­di­gi­ni ýo­la goý­mak üçin her gün ofis we öý işin­den da­şa­ry ki­tap oka­mak üçin wagt aýyr­ma­ly. Mu­ny mö­hüm iş ýa-da ze­rur­lyk hök­mün­de ka­bul et­me­li.
Gysga eserler bi­len baş­la­mak. Il­ki­baş­da ki­çi­räk he­ka­ýa­dyr po­west­ler ýy­gyn­dy­la­ry­ny oka­mak ki­tap oka­ma­ga bo­lan hö­we­si art­dy­ryp, özü­ňe bo­lan yna­my güýç­len­dir­ýär. In­di ýal­ta­lyk, uk­lap gal­mak, ün­süň baş­ga zat­la­ra so­wul­mak ýa­ly ýag­daý­lar ara­dan aý­ry­lyp, ki­ta­ba baş­ga­ça göz bi­len se­re­di­lip baş­lan­ýar. Ne­ti­je­de bol­sa, uly göw­rüm­li eserlere bo­lan is­leg dö­re­ýär.
Ses­li oka­mak. Ki­ta­by ga­ty ses­li oka­mak dym­mak­dan has go­wy ne­ti­je ber­ýär. Ag­şam na­ha­ryn­dan soň ota­gy­ňy­za ge­çip, ki­ta­by ses­li oka­sa­ňyz has gy­zyk­ly bo­lar. Ki­ta­by ses­li oka­ny­ňyz­da eser­dä­ki wa­ka­la­ra has anyk we tä­sir­li göz ýe­ti­rer­si­ňiz.
Ki­ta­by ýa­nyň­da gö­ter­mek. Wag­ty­ňy peý­da­ly we maz­mun­ly ge­çir­mek esa­sy zat­la­ryň bi­ri­dir. Iş ara­syn­da, uzak ýo­la gi­di­len­de we dynç alyş­da boş wag­tyň ki­tap oka­mak oňaý­ly ne­ti­je ga­zan­ma­ga müm­kin­çi­lik ber­ýär.
Gy­zyk­ly bol­ma­sa, baş­ga ki­tap oka­mak. Kä­te ki­ta­byň ady, daş­ky be­ze­gi maz­mu­ny­na la­ýyk gel­män bi­ler. Şeý­le-de, kä­bir aw­to­ryň fi­lo­so­fik pi­kir­le­ri­ne we dün­ýä­ga­raý­şy­na dü­şün­män bi­ler­si­ňiz. Bu ýag­daý­lar ki­tap oka­ma­ga bo­lan hö­we­si ga­çy­ryp bi­ler. Eger-de oka­ýan ki­ta­by­ňyz «iç­gys­gynç» gö­rün­ýän bol­sa, baş­ga ki­tap bi­len ça­lşyp bi­ler­si­ňiz. Em­ma bir ki­tap se­bäp­li oka­ma­gy taş­la­mak ýal­ňyş çöz­güt ha­sap­lan­ýar.
Ki­tap­ha­na dö­ret­mek. Ki­tap dü­kan­la­ryn­dan ýer­li we da­şa­ry ýurt­ly ýa­zy­jy-şa­hyr­la­ryň ki­tap­la­ry­ny sa­tyn alyp, öý­de ki­çi­räk ki­tap­ha­na dö­ret­mek ki­tap oka­ma­gy has-da aň­sat­laş­dyr­ýar. Mu­ňa il­ki ki­tap tek­je­si­ni dö­ret­mek­den baş­lap bi­ler­si­ňiz. Öýün­de ki­tap­ha­na­sy bo­lan adam­lar köp zat­dan ha­bar­ly, oku­myş yn­san­lar ha­sap­lan­ýar. Me­ge­rem, şeý­le adam­la­ryň bi­ri bol­mak, şah­sy ki­tap­ha­naň­da otu­ryp ki­tap oka­mak hem­me­ler üçin ýa­kym­ly bol­sa ge­rek.