(Tymsal) 

Ki­çi­räk bir oba­nyň gy­ra­syn­da idi-ys­sy­wat edil­me­ýän bir öý bar eken. Bir ge­zek ys­sy­dan go­ran­mak üçin ga­çal­ga göz­läp ge­len gü­jü­jek how­ly­nyň ga­py­sy­nyň aşa­gyn­da­ky de­şik­den sü­mü­lip gir­ýär. Gü­jük ha­ýal­lyk bi­len kö­ne bas­gan­çak ar­ka­ly ýo­ka­ry çy­kyp, ýa­rym açyk du­ran ga­py­dan içe­rik äňed­ýär.
Içer­de müň­ler­çe gü­jü­giň mä­hir bi­len özü­ne ba­kyp du­ran­ly­gy­na göz ýetiren gü­jük guý­ru­gy­ny bu­lap, gu­lak­la­ry­ny üşer­dende, müň­ler­çe gü­jü­jek hem bu he­re­ke­ti gaý­ta­la­ýar­. Şat­lyk bi­len içerä ba­kyp üý­ren-de bolsa, has-da ge­ňir­ge­nip­dir. Müň­ler­çe gü­jü­jek hem şat­lyk bi­len bu mäh­rem­li­gi gaý­ta­ryp­dyr­. Gü­jük dynç alan wagty beý­le­ki­le­rem dynç alyp­dyr­. Ha­çan-da, gü­jük ol ýe­ri­ni terk edende: «Nä­hi­li oňat ýer, bu ýe­re köp­räk gel­me­li» di­ýip pi­kir edip­dir.
Bir­nä­çe wagt ge­çen­den soň­ra, bu ýe­re baş­ga bir gü­jük giripdir-de, müň­ler­çe gü­jü­gi gö­rüp, eý­me­nip­dir, çün­ki olar oňa hyr­syz se­re­dip­dir­ler. Gü­jük hyň­ra­nyp baş­landa, müň­ler­çe gü­jük hem hyň­ra­nyp ug­rap­dyr. Gü­jük gor­kun­jy­na otag­dan ga­çyp çy­kanda, «Nä­hi­li gor­kunç ýer eken, gaý­dyp da­gy-du­wa­ra bu ýe­re gel­me­sem ge­rek» di­ýip, pi­kir ýö­re­dip­dir.

***

Tu­tuş dün­ýä­niň ýü­zi – aý­na ýa­ly. Biz öz içi­miz­de gö­ter­ýän ýü­zü­mi­zi, kä­wagt öz er­ki­mi­ze gar­şy du­rup, şol dün­ýä gör­kez­ýä­ris. Dün­ýä bi­ze ber­ýän za­dy­my­zy – he­re­ket­le­ri­mi­zi we bo­luş­la­ry­my­zy gaý­ta­ryp ber­ýär. Eger-de, dün­ýä­niň bi­ze gü­lüp bak­ma­gy­ny is­le­ýän bol­sak, on­da bi­zi­ňem gü­ler ýü­zü­miz bol­ma­ly.