Ýeňil atletika boýunça Italiýanyň paýtagty Rimde geçirilen 26-njy Ýewropa çempionatynda ýer eýeleri ýeňşini baýram etdi. Italiýanyň ýeňil atletikaçylary medal sanawynda ilkinji gezek 1-nji orny eýelediler. Ýer eýeleri 11 altyn, 9 kümüş, 4 bürünç, jemi 24 medal gazandylar. 4 altyn medal gazanan 4 ýurduň arasynda Fransiýanyň ýygyndysy kümüş medallarda öňe saýlanyp, sanawda 2-nji ýere mynasyp boldular (4 altyn, 5 kümüş, 7 bürünç, jemi 16 medal). 4 altyn, 4 kümüş, 5 sany-da bürünç medal gazanan Beýik Britaniýanyň we Demirgazyk Irlandiýanyň türgenleri 3-nji, Norwegiýa 4-nji (4–2–1), Şweýsariýa bolsa 5-nji (4–1–4) ýeri eýeledi.

19 ýurduň wekili azyndan 1 altyn, 28 ýurduň türgeni-de azyndan  1 medal gazanmagy başardy. 6 günläp dowam eden bäsleşiklerde 15 sany çempionatyň rekordy täzelendi.

Erkekleriň arasynda Marsel Ýakobs (100 m), Ýemaneberhan Krippa (ýarym marafon), çempionatyň rekordyny täzelän Lorenzo Simonelli (päsgelçilikli 110 m), 3-nji altyn medalyny gazanan Janmarko Tamberi (beýikligine bökmek), Leonard Fabbri (gülle iteklemek), zenanlardan 5 müň we 10 müň metr ylgawlarda ýeňiş gazanan Nadia Battokletti (ilkinjisinde çempionatyň rekordyny täzeledi), 20 km ýöriş ýaryşynda Antonella Palmisano, ýekedaban zyňmakda Sara Fantini    dagy ýer eýelerine altyn medal gazandyran türgenler boldular. Şeýle-de, italýanlar ýarym marafon ylgawynda toparlaýyn görnüşde hem-de 4×100 metr estafeta ylgawynda münberiň iň ýokary basgançagyna çykdylar.

3-nji yklym çempionlyklary

Norwegiýaly Ýakob Ingebrigtsen 1500 hem-de 5 müň metre ylgamakda ýeňiji bolup, 2 görnüşde-de 3-nji gezek yklymyň çempionlygyny gazandy. Watandaşy Karstem Warholm hem päsgelçilikli 400 metre ylgamakda boýnuna ýaryşyň rekordyny täzeläp (46,98 sekunt), 3-nji altyn medalyny dakdy.

Şwesiýa syrykly bökmegiň ägirdi Armand Duplantis özüne degişli bolan çempionatynyň rekordyny ösdürip (6,10 metr), 3-nji gezek altyn medala mynasyp boldy.  Edil şonuň ýaly polşaly ýekedaban zyňyjy Woýseh Nowiski hem 3-nji gezek çempion bolmagy başardy (80,95 metr). Uzynlygyna bökmekde Olimpiýa çempiony, gresiýaly Miltiadis Tentoglu ýaryşyň rekordyny goýup (8,65 metr), bassyr 3-nji gezek Ýewropanyň çempiony diýen ady eýeledi. Ady agzalan bu türgenleriň ählisi hem yzly-yzyna 3-nji gezek altyn medala mynasyp boldular.

Yzly-yzyna 7 çempionlyk gazanan ilkinji türgen

Zenanlaryň arasynda horwatiýaly disk zyňyjy Sandro Pelkowiç Elkasewiçe ýene-de taý tapylmady. 33 ýaşyndaky türgen bassyr 7-nji gezek altyn medal gazanmagy başardy. Ol Ýewropa çempionatynda yzly-yzyna 7 altyn medal gazanan ilkinji türgen hökmünde taryha girdi. Beýikligine bökmekde ukrainaly Ýaroslawa Mahuçih, 200 metre ylgamakda-da Mužinga Kambundži, 800 metr ylgawda britaniýaly Kili Hojkinson dagy bassyr 2-nji, uzynlygyna bökmekde germaniýaly Malaika Mihambo hem 2-nji sapar altyn medal gazandy. 400 metre ylgamakda ýeňiji bolan niderland türgeni Femke Bol Ýewropa çempionatlaryndaky 5-nji altyn medalyny boýnuna dakdy. Britaniýaly sprinter Dina Aşer-Smit 100 we toparlaýyn 4×100 metr bäsleşiklerinde ýeňiji bolup, yklym ýaryşlaryndaky 6-njy altyn medalyny gazandy. Heptatlonda (7 görnüşli) belgiýaly Nafissatu Tiama bassyr 3-nji gezek taý tapylmady.

Ýewropa çempionaty indiki gezek 2026-njy ýylda Beýik Britaniýanyň Birmingem şäherinde geçiriler.