8-9-njy iýulda Hindistanyň Premýer-ministri Narendro Modi iki günlük iş sapary bilen Moskwada bolup, Russiýanyuň Prezidenti Wladimir Putin bilen gepleşikleri geçirdi. Gepleşikleriň barşynda taraplar söwda we ykdysady gatnaşyklary pugtalandyrmagyň ýollaryny ara alyp maslahatlaşdylar. Şeýle-de taraplar duşuşykda halkara meselelerine degip geçdiler.
Häzirki wagtda Hytaý we Hindistan Russiýanyň nebitini esasy satyn alyjylary bolup durýar.
-Şu günki günde biziň gatnaşyklarymyz aýratyn ýeňillikli strategik hyzmatdaşlyga eýe – diýip, rus lideri Hindistanyň hökümet Başlygy bilen duşuşygynda aýtdy.
Modi we Putin ikitaraplaýyn söwdany häzirki 65 milliard dollardan 2030-njy ýyla çenli 100 milliard dollara ýetirmegi maksat edinýärler. Bu mukdaryň ep-esli bölegi energiýa we goranyş pudaklarynyň paýyna düşýär.