Be­ýik Bri­ta­ni­ýa­da 70 orun­lyk gib­rid uçar üçin de­giş­li tas­la­ma­ taý­ýar­lan­dy. «Electric Avia­ti­on Group» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň in­že­ner­le­ri 70 orun­lyk gib­rid gör­nüş­li ýo­lag­çy uçar­y­nyň tas­la­ma­sy­ny iş­läp düz­dü­ler.
Uçar do­ly elekt­rik ul­ga­my bi­len he­re­ket et­mä­ge ukyp­ly gör­nüş­de göz öňün­de tu­tu­lyp dö­re­dil­di. Gib­rid we do­lu­ly­gy­na elekt­rik­leş­di­ri­len uçar­la­ryň kä­mil­leş­me­gi awia­si­ýa­nyň daş­ky gur­şa­wa ýa­ra­maz tä­si­ri­ni azal­dar. Ýö­ne elekt­rik uçar­la­ry­ny­ň dö­re­dil­me­gi üçin ze­rur kuw­wat­ly­ly­gy özün­de jem­le­ýän ba­ta­re­ýa­la­ryň hem ön­dü­ril­me­gi mö­hüm bo­lup dur­ýar. Şo­ňa la­ýyk­lyk­da, hä­zir­ki wagt­da bu ugur­da iş­le­nip dü­zü­len tas­la­ma­la­ryň ag­la­ba­sy 10-12 ýo­lag­çy üçin ni­ýet­le­nen se­bit awia­kom­pa­ni­ýa­la­ry üçin ki­çi uçar tas­la­ma­la­ry­dyr.
«Electric Avia­ti­on Group» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň tas­la­ma­sy bol­sa, beý­le­ki iri uçar­lar bi­len bäs­le­şip bi­ler. Ol uzyn ga­nat­ly bo­lup, 4 sa­ny elekt­rik to­gy bi­len iş­le­ýän he­re­ket­len­di­ri­ji­ bi­len üp­jüp edi­ler. Tas­la­ma­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ryn­dan bi­ri, uçuş wag­tyn­da goş­ma­ça tiz­len­me­gi üp­jün ed­ýän elekt­rik bi­len iş­le­ýän şas­si­niň bol­ma­gy­dyr. In­že­ner­le­riň des­lap­ky gör­ke­zi­ji­le­ri­ne gö­rä, ho­wa gä­mi­si­niň uçuş ara­ly­gy 1,5 müň ki­lo­met­re ba­ra­bar bo­lar.