Dün­ýä­niň iň ga­dy­my film fes­ti­wa­ly bo­lan We­ne­si­ýa film fes­ti­wa­ly şu ýyl 77-nji ge­zek ga­py­la­ry­ny giň­den açar. Dün­ýä­de eme­le ge­len çyl­şy­rym­ly ýag­daý­la­ryň kö­le­ge­sin­de ge­çi­ril­jek fes­ti­wal bu ýyl 2–12-nji sent­ýabr ara­ly­gyn­da gu­ra­lar. Fes­ti­wa­lyň ta­pa­wut­la­nan­la­ry­ny saý­la­jak emin­le­re os­kar­ly meş­hur akt­ri­sa Keýt Blan­şett baş­tu­tan­lyk eder. Emin­ler to­pa­ry­ny bri­ta­ni­ýa­ly re­žiss­ýor, sse­na­ri­çi Jo­an­na Hogg, ger­ma­ni­ýa­ly re­žiss­ýor Kris­ti­an Pet­zold, ru­my­ni­ýa­ly re­žiss­ýor Kris­ti Puiu, awst­ri­ýa­ly re­žiss­ýor We­ro­ni­ka Franz, ita­li­ýa­ly ýa­zy­jy Ni­ko­la La­jioia, fran­si­ýa­ly akt­ri­sa Lu­di­win Sa­ni­er da­gy düz­ýär.
10 gün­läp do­wam et­jek fes­ti­wal­da baş baý­rak – «Al­tyn ýol­bars» baý­ra­gy ug­run­da 18 film sa­na­wa alyn­dy. Ola­ryň ara­syn­da meş­hur re­žiss­ýor­lar – ita­li­ýa­ly Janf­ran­ko Ro­zi­niň, rus­si­ýa­ly And­reý Kon­ça­lows­ki­niň, eý­ran­ly Ma­jid Ma­ji­di­niň, pol­şa­ly Mal­go­ža­ta Şu­mows­ka­nyň soň­ky film­le­ri bar.

Baş baý­ra­gyň da­laş­gär film­le­ri we ola­ryň re­žiss­ýor­la­ry:
«Er­tir bü­t­in dün­ýä» (Und mor­gen die gan­ze Welt) — Ýu­lia won Hainz (Ger­ma­ni­ýa)
«Ga­dyr­ly ýol­daş­lar» (Do­ro­gi­ýe to­wa­ri­şi) — And­reý Kon­ça­lows­ki (Rus­si­ýa)
«Şä­girt» (The Discip­le) — Çai­tan­ýa Tam­ha­ne (Hin­dis­tan)
«Ölüm ara­syn­da» (The Bet­we­en Dying) — Hi­lal Baý­da­row (Azer­baý­jan)
«Lai­la Haý­fa­da» (Lai­la in Hai­fa) — Amos Gi­tai (Ys­ra­ýyl)
«Söý­gü­li­ler» (Amants) — Ni­kol Gar­si­ýa (Fran­si­ýa)
«Ha­nym Marks» (Miss Marx) — Su­zan­na Nik­kia­lel­li (Ita­li­ýa)
«Mun­dan soň, gar ýag­maz» (Snie­gu juz nig­dy nie bed­zie) — Mal­go­ža­ta Şu­mows­ka (Pol­şa), Mi­hal Eng­lert (Ger­ma­ni­ýa)
«Çar­wa­dar­lar di­ýa­ry» (No­mad­land) — Hlo­ýa Çžao (ABŞ)
«Gi­je» (Not­tur­no) — Janf­ran­ko Ro­zi (Ita­li­ýa)
«Tä­ze düz­gün» (Nuevo Or­den) — Mi­şel Fran­ko (Mek­si­ka)
«Bi­ziň ata­myz» (Pad­re Nost­ro) — Klau­dio No­çe (Ita­li­ýa)
«Ze­nan ak­se­ssu­ar­la­ry» (Pieces of a Wo­man) — Kor­nel Mund­ru­sio (Weng­ri­ýa)
«Ni­rä bar­ýaň Aida?» (Quo Vadis, Aida?) — Ýas­mi­la Žba­niç (Bos­ni­ýa we Ger­se­go­wi­na)
«Uýa­lar Ma­ka­lu­zo» (Le so­rel­le Macalu­so) — Em­ma Dan­te (Ita­li­ýa)
«Gü­nüň ça­ga­la­ry» (Hors­hid) — Ma­jid Ma­ji­di (Eý­ran)
«Jan­sy­zyň ze­na­ny» (Su­pai no tsu­ma) — Ki­ýo­şi Ku­ro­sa­wa (Ýa­po­ni­ýa)
«Gel­jek­ki dün­ýä» (The World to Come) — Mo­na Fast­wold (ABŞ)