Onlaýn bölek söwda platformasy bolan “Amazon”-yň esaslandyryjysy we ýolbaşçysy Jeff Bezosyň baýlygy 200 milliard dollardan geçdi. Şeýlelikde, Bezos 200 milliard dollar baýlygy bolan ilkinji adam boldy. “Forbes” neşiriniň habaryna görä, Bezosyň baýlygynyň artmagynyň “Amazon” paýnamalarynyň bahasynyň gymmatlamagy bilen baglydygy aýdyldy. Kompaniýanyň paýnamalary düýn (26-njy awgust) günüň ikinji ýarymynda 2 göterim ýokarlandy. Şonuň netijesinde işewüriň baýlygy 4,9 milliard dollar artyp, 200 milliardan geçdi. Şeýlelikde, Bezosyň baýlygy 205 milliarda golaýlady. Köp ýyllap dünýäniň iň gurply adamy bolan Bill Geýtsiň häzirki wagtda 116,1 milliard dollarlyk emläginiň bardygy mälim edildi.