Gru­zi­ýa­nyň Bol­ni­si şä­he­ri­niň go­la­ýyn­da­ky Ma­şa­we­ra de­pe­sin­de ge­çi­ri­len ga­zuw-ag­ta­ryş iş­le­rin­de ýur­duň ar­heo­log­la­ry mi­la­dy­dan öň, IV müň­ýyl­lyk­la­ra de­giş­li ga­dy­my şä­her­çä­niň ga­lyn­dy­la­ry­ny ýü­ze çy­kar­dy­lar. Bu ba­ra­da Gru­zi­ýa­nyň mil­li mu­ze­ýi­niň yl­my iş­gä­ri Jo­ny Abu­lad­ze mä­lim et­di. Onuň aýt­ma­gy­na gö­rä, ga­zuw-ag­ta­ryş iş­le­rin­de çig ker­piç­den bi­na edi­len jaý­la­ryň yz­la­ry, şeý­le hem, neo­lit eý­ýa­my­na mah­sus bo­lan ke­ra­mi­ki gap-gaç­la­ryň par­ça­la­ry, süňk­den ýa­sa­lan gu­ral­lar we mon­juk­lar ta­pyl­dy. Ma­şa­we­ra de­pe­sin­de il­kin­ji ar­heo­lo­gi­ki ga­zuw-ag­ta­ryş iş­le­ri 1988-nji ýyl­da baş­la­nyp­dy. Ar­heo­lo­gi­k iş­ler Gru­zi­ýa­nyň me­de­ni mi­ra­sy go­rap sak­la­mak bo­ýun­ça mil­li gul­lu­gy­nyň ýar­da­my bi­len Mil­li mu­zeýiň ylmy işgärleri ta­ra­pyn­dan 2020-nji ýyl­da gaý­ta­dan baş­lan­dy.