Is­len­dik ýur­duň hem­me­ta­rap­la­ýyn ösü­şi­niň ne­ti­je­li­li­gi köp ba­bat­da yk­dy­sa­dy­ýe­tiň döw­let ta­ra­pyn­dan ne­ti­je­li düz­gün­leş­di­ril­me­gi­ne bag­ly­dyr. Döw­let Baş­tu­ta­ny­my­zyň döw­le­ti­mi­zi mun­dan beý­läk hem ös­dür­mek bo­ýun­ça stra­te­gik öň­den­gö­rü­ji­li­gi­ ne­ti­je­sin­de önüm­çi­lik­de ulan­ma­ga de­giş­li çig ma­ly re­je­li peý­da­lan­mak hem-de ola­ry taý­ýar önü­me öwür­mek mak­sa­dy bi­len, ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­la­ryň or­naş­dy­ryl­ma­gy hem-de se­na­gat kär­ha­na­la­ry­nyň gur­lu­şy­gy­na ýur­du­my­zyň karz eda­ra­la­ry ta­ra­pyn­dan ýe­ňil­lik­li karz­la­ryň be­ril­me­gi ba­ba­tyn­da­ky müm­kin­çi­lik­le­riň dö­re­dil­me­gi aý­ra­tyn bel­len­mä­ge my­na­syp­dyr.
Da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tu­tup bil­jek tä­ze önüm­çi­lik­le­ri dö­ret­me­giň ha­sa­by­na je­mi içer­ki önü­miň pu­dak­la­ýyn dü­zü­mi­niň öz­ger­dil­me­gi, äh­li pu­dak­la­ryň, şeý­le hem ýur­du­my­zyň se­bit­le­ri­niň saz­la­şyk­ly ös­dü­ril­me­gi, ma­ýa go­ýum­la­ryň möç­ber­le­ri­niň kö­pel­dil­me­gi, pul-karz, sal­gyt-býu­jet we nyrh sy­ýa­sa­ty­na tä­ze usul­la­ryň or­naş­dy­ryl­ma­gy, ki­çi we or­ta te­le­ke­çi­li­ge döw­let ta­ra­pyn­dan gol­daw be­ril­me­gi, ila­tyň dur­muş de­re­je­si­niň has-da ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň uzak­möh­let­le­ýin dur­muş-yk­dy­sa­dy stra­te­gi­ýa­sy­nyň ile­ri tu­tul­ýan ugur­la­ry­nyň bi­ri­dir. Her bir pu­da­gyň öňün­de goý­lan mö­hüm we­zi­pe­le­riň maz­mu­ny, iş­le­riň ne­ti­je­li­li­gi­niň ýo­kar­lan­dy­ryl­ma­gy, ýur­du­my­zyň yk­dy­sa­dy kuw­wa­ty­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy, tä­ze be­lent sep­git­le­re ýet­mä­ge gö­nük­di­ri­len döw­let mak­sat­na­ma­la­ry­nyň we tas­la­ma­la­ry­nyň esa­syn­da öz işi­ni üýt­ge­dip gu­ra­ma­gy­ny na­zar­la­ýar.
Bu mö­hüm we­zi­pe­le­ri dur­mu­şa ge­çir­mek­de se­na­gat pu­da­gy­na mö­hüm orun de­giş­li bo­lup, pu­dak­da ga­za­ny­lan oňyn ne­ti­je­le­riň mil­li Li­de­ri­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da ama­la aşy­ryl­ýan se­na­gat­laş­dyr­mak sy­ýa­sa­ty­nyň esa­syn­da müm­kin bo­lan­dy­gy, hu­su­san-da, ýe­ňil­lik­li bank karz­la­ry­nyň ber­ýän äh­mi­ýe­ti­ni aý­ra­tyn nyg­tap geç­mek bo­lar. Hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­myz­da giň ge­rim­de dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän se­na­gat­laş­dyr­mak sy­ýa­sa­ty di­ňe bir tä­ze iş orun­la­ry­nyň sa­ny­nyň art­ma­gy­na, ýur­du­my­zyň se­na­gat kuw­wa­ty­nyň pug­ta­lan­dy­ryl­ma­gy­na ýar­dam ber­män, eý­sem, Türk­me­nis­ta­nyň çig mal ug­run­dan hä­zir­ki za­man ýo­ka­ry teh­no­lo­gi­ýa­ly se­na­ga­ta da­ýan­ýan in­no­wa­si­on ösü­şi­ni ro­waç­lan­dyr­ma­ga hem giň müm­kin­çi­lik­ler aç­ýar.
Mu­nuň ne­ti­je­sin­de «Aga­ýa­na» hu­su­sy kär­ha­na­sy ta­ra­pyn­dan Ma­ry we­la­ýa­ty­nyň Oguz­han et­ra­by­nyň çä­gin­de go­wa­ça­nyň bal­dak­la­ry­ndan, gu­ran agaç­lar­dan hem-de agaç ga­lyn­dy­la­ryn­dan DSP pli­ta­la­ry­nyň önüm­çi­lik bi­na­sy gu­rul­dy.
Bu önüm­çi­lik des­ga­sy­nyň bi­na­sy­ny gur­mak­da hem-de önüm­çi­li­gi ut­gaş­dyr­mak­da, ýo­ka­ry hil­li en­jam­lar bi­len üp­jün et­mek­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň 2012-nji ýy­lyň 20-nji iýu­lyn­da­ky «Ki­çi we or­ta te­le­ke­çi­li­gi döw­let ta­ra­pyn­dan gol­da­mak ha­kyn­da» 12446 bel­gi­li Ka­ra­ry esa­syn­da Türk­me­nis­ta­nyň «Türk­me­nis­tan» döw­let tä­jir­çi­lik ban­ky ta­ra­pyn­dan ýe­ňil­lik­li karz­la­ryň ha­sa­by­na ýyl­lyk 5 gö­te­rim­li 10 ýy­la çen­li uzak möh­let­li karz se­riş­de­ler bi­len ma­li­ýe­leş­di­ril­di. Bu önüm­çi­lik kär­ha­na­sy ýur­du­my­zyň se­na­gat pu­da­gy­nyň im­por­ta de­giş­li önüm­le­riň ýe­ri­ni tut­ýan önüm­le­ri­niň gör­nüş­le­ri­ni art­dyr­mak hem-de mil­li önüm ön­dü­ri­ji­le­ri­niň ha­ryt­la­ry­nyň da­şar­ky ba­zar­la­ra eks­por­ty­ny art­dyr­mak ba­ba­tyn­da dur­mu­şa ge­çi­ril­ýän çä­re­ler­de oňyn tä­si­ri­ni ýe­ti­rer.
M. Kur­tow,
Karz amal­la­ry mü­dir­li­gi­niň baş­ly­gy­nyň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetiriji.