ABŞ-nyň Sten­ford uni­wer­si­te­tiniň SLAC barlaghanasynyň hü­när­men­le­ri 3 200 me­ga­pik­sel­lik su­ra­ty dü­şür­me­giň hötdesinden geldiler. Hä­zir­ki wag­ta çen­li bir ge­zek­de dü­şü­ri­len su­rat­la­ryň ara­syn­da iň uly göw­rüm­lisi bo­lan bu san­ly surat sen­so­rlaryň birnäçesini bi­rik­dir­mek ar­ka­ly düşürildi.
Pik­sel sa­ny ýo­ka­ry bo­lan bu teh­no­lo­gi­ýa ar­ka­ly 24 ki­lo­metr uzak­lyk­dan su­ra­ta al­nan golf to­pu­ny do­ly saý­gar­mak bol­ýar. Ýö­ne bu su­ra­tyň şe­ki­li­ni do­lu­ly­gy­na gör­mek üçin, kuw­wat­ly­ly­gy 378 4K deň bo­lan ek­ran ge­rek bol­ýar. Tä­ze teh­no­lo­gi­ýa­nyň ýa­kyn wagt­da ast­ro­no­mi­k gö­zeg­çi­li­gin­de we yl­my bar­lag­lar­da ula­ny­lyp baş­lan­ma­gy­na ga­ra­şyl­ýar.
Su­rat­y al­mak üçin ula­ny­lan sep­leý­ji sen­sor­lar dün­ýä­niň iň uly san­ly fo­to­ap­pa­ra­ty­na ýer­leş­di­ri­ler. Hä­zir­ki wagt­da SLAC bar­lag­ha­na­sy­nyň hü­när­men­le­ri bu en­ja­my gur­na­ma­gyň üs­tün­de iş­le­ýär­ler. Ägirt uly fo­to­ap­pa­rat taý­ýar bo­la­nyn­dan soň­ra Çi­li­niň We­ra Ru­bin adyn­da­ky ob­ser­wa­to­ri­ýa­syn­da gur­na­lyp, 10 ýy­lyň do­wa­myn­da Ýe­riň gü­nor­ta ýa­rym şa­ryn­da­ky as­ma­nyň pa­no­ra­ma su­rat­la­ry­ny yzy­gi­der­li dü­şü­rer. Ne­ti­je­­de bol­sa, iň uly ast­ro­no­mik şe­kil eme­le ge­ler. Şeý­le­lik­de, älem gi­ňiş­li­gi­niň syr­la­ry­ny has iç­gin öw­ren­mä­ge müm­kin­çi­lik dö­rär.