Häzirki wagtda dünýäde emele gelen çyl­şy­rym­ly ýag­da­ýlaryň do­wam ed­ýän döwründe ru­hy sagdyn­ly­gy­my­za ün­si güýç­len­dir­mek, ony aýa­mak wa­jyp­dyr. Bü­tin­dün­ýä Sag­ly­gy go­ra­ýyş gu­ra­ma­sy­nyň mas­la­hat­la­ry­na gö­rä, şu aşak­da­ky­la­ry berjaý etmek ar­ka­ly stres bi­len çynlakaý gö­re­şip bi­ler­si­ňiz:

Ynsanyň kä­wagt stres­li, gor­ku­ly, dart­gyn­ly we düş­nük­siz duý­gu­la­ry baş­dan ge­çir­me­gi te­bi­gy ýag­daý­dyr. Şeý­le ýag­daý­da ýü­rek­deş adam­la­ry­ňyz bi­len gür­leş­mek bu­la­ry ýe­ňip geç­mä­ge kö­mek eder. Mun­dan baş­ga-da, ýa­kyn dost­la­ry­ňyz bi­len ha­bar­la­şyp du­ruň!
Eger-de wag­ty­ňy­zy köplenç öý­de ge­çir­ýän bol­saňyz, sag­dyn dur­muş ýörelgelerini do­wam etdiriň – sagdyn iý­mit­le­niň, uky­ňy­zy alyň we dürli maşk­la­ry ýe­ri­ne ýe­ti­riň! Maşgala ag­za­laryňyz bi­len ara­gat­na­şykda boluň!
Alkogolly iç­gi­le­rden, çi­li­mden ýa-da beý­le­ki zy­ýan­ly en­dik­le­rden gaça duruň! Sag­lyk hü­när­men­le­ri bi­len gürrüň­deş bo­luň! Fi­zi­ki we ruhy taý­dan kö­mek zerur bo­lan ha­la­tyn­da, ni­rä we nä­hi­li ýüz tut­ma­ly­dy­gy ba­ra­da öňün­den me­ýil­na­ma­ňy­zy taý­ýar­laň!
Takyk mag­lu­mat­lar­dan peý­da­la­nyň! Öz wag­tyn­da öňü­ni alyş çä­re­le­ri­ni gur­na­mak üçin tö­wek­gel­çi­li­gi anyk kes­git­le­mä­ge kö­mek et­jek mag­lu­mat­la­ry ýyg­naň! Res­mi çeş­me­lere ýa-da ýer­li sag­ly­gy go­ra­ýyş eda­ra­la­ry ýa­ly yg­ty­bar­ly mag­lu­ma­t alyp bil­je­­k ýer­le­ri­ňi­ze ýüz tu­tuň!
Geç­miş­de si­ze kyn­çy­lyk­lar­dan gu­tul­ma­ga kö­mek eden ukyplaryňyzy ula­nyň! Olar si­ze duý­gu­la­ry­ňy­za erk etmäge kö­mek eder.