De­ňiz­le­riň, köl­le­riň we akar suw­la­ryň ke­nar­la­ryn­da da­şy ýyl­ma­nak daş­ja­gaz­lar bol­ýar. Bu daş­lar ýol­la­ryň, köp­rü­le­riň, bi­na­la­ryň we beý­le­ki des­ga­la­ryň gur­lu­şy­gyn­da peý­da­la­nyl­ýar. Adat­ça, de­ňiz ke­na­ryn­da­ky daş­lar ýa­sy, akar su­wuň bo­ýun­da­ky daş­lar to­ga­lak şe­kil­li bol­ýar. De­ňiz ke­na­ryn­da­ky daş­la­ryň ýa­sy bol­ma­gy­nyň se­bä­bi, olar tol­ku­nyň güý­ji ar­ka­ly ha­ýal­lyk bi­len ke­na­ra çy­ka­ryl­ýar. He­re­ket eden wag­ty iki ta­ra­py ýo­nu­lyp, te­kiz bol­ýar. Der­ýa­dyr çeş­me­le­riň bo­ýun­da­ky daş­la­ryň to­ga­lak bol­ma­gy­nyň se­bä­bi bol­sa, güýç­li suw aky­my­nyň daş bö­lek­le­ri­ni ga­ty ak­dyr­ma­gy bi­len bag­ly­dyr. To­ga­la­nan daş­lar bir-bi­ri­ne ýa-da baş­ga bir za­da sür­tü­lip ýyl­ma­nak bol­ýar. Daş­la­ryň uly ýa-da ki­çi bol­ma­gy­na di­ňe su­wuň aky­my däl, ho­wa­nyň ýag­da­ýy hem tä­sir ed­ýär.