Ber­ka­rar döw­le­ti­mi­ziň bag­ty­ýar­lyk döw­rün­de eziz Wa­ta­ny­my­zy ös­dür­mek, hal­ky­my­zyň ýa­şa­ýyş de­re­je­si­ni mun­dan beý­läk-de go­wu­lan­dyr­mak üçin taý­syz ta­gal­la­la­ry ama­la aşyr­ýan hormatly Prezidentimize ulus – ili­miz buý­san­ýar. Äh­li pu­dak­lar bi­len bir ha­tar­da bi­lim ul­ga­my­na gi­ri­zi­len deň­siz-taý­syz öz­gert­me­ler, bi­lim ul­ga­my­nyň döw­let ta­ra­pyn­dan yg­ty­bar­ly gol­daw ta­pan­dy­gy­nyň su­but­na­ma­sy­dyr. Wa­ta­ny­my­zyň gel­jek­ki eýe­le­ri ba­ra­da gür­rüň edi­len­de hormatly Prezidentimiziň: «Türk­me­nis­tan bagt­ly ça­ga­ly­gyň, iň ar­zy­ly is­leg­le­riň ha­syl bol­ýan ýur­du­dyr» – di­ýen çuň ma­ny­ly söz­le­ri bi­yg­ty­ýar ýa­dy­ňa düş­ýär.
Mu­kad­des Ga­raş­syz­ly­gy­my­zyň 29 ýyl­lyk baý­ram­çy­ly­gy­nyň öňü­sy­ra­syn­da hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň baş­tu­tan­ly­gyn­da gö­ni wi­deoa­ra­gat­na­şyk ar­ka­ly Türk­me­nis­ta­nyň Halk Mas­la­ha­ty­nyň mej­li­si ge­çi­ril­di. Bu ta­ry­hy mej­lis­de hem hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­miz «Biz döw­let sy­ýa­sa­ty­myz­da ýur­du­my­zyň dur­nuk­ly ös­me­gi­ne, dün­ýä yk­dy­sa­dy gi­ňiş­li­gi­ne üs­tün­lik­li go­şul­ma­gy­na, bi­lim ul­ga­my­ny hem hal­ka­ra de­re­je­de döw­re­bap ýag­da­ýa ge­tir­mä­ge, iň esa­sy bol­sa, my­na­syp ýaş ne­sil­le­ri ter­bi­ýe­le­mä­ge örän uly äh­mi­ýet ber­ýä­ris» di­ýip, çy­ky­şyn­da bel­läp geç­di.
Ýur­du­myz­da ça­ga­la­ryň, ýaş­la­ryň dün­ýä ül­ňü­le­ri­ne ga­bat gel­ýän döw­re­bap bi­lim al­mak­la­ry ug­run­da hem uly ala­da­lar edil­ýär. Hä­zir­ki dö­wür­de äh­li bi­lim ojak­la­ry­myz­da oka­dyl­ýan sa­pak­lar­da mul­ti­me­di­ýa teh­no­lo­gi­ýa­la­ry or­naş­dy­ry­lyp, olar in­ter­net ul­ga­my­na bi­rik­di­ri­len­dir.
Biz mu­gal­lym­lar hormatly Prezidentimiziň bi­lim ul­ga­my­na gi­ri­zi­len öz­gert­me­le­ri­ne my­na­syp zäh­me­ti­miz bi­len jo­gap ber­e­ris. Mu­nuň üçin mu­gal­lym özü­niň geç­ýän her bir sa­pa­gy­ny okat­ma­gyň iş­jeň usul­la­ryn­da gur­nap, dür­li oýun­lar­dan, di­dak­ti­ki ma­te­ri­al­lar­dan seý­le hem teh­ni­ki se­riş­de­le­r­den peý­da­lan­ýar. Sa­pak­da iş­jeň usul­lar­dan peý­da­lan­ma­gyň okuw­çy­la­ryň pi­kir­le­niş en­di­gi­ni hem­me­ta­rap­la­ýyn ös­dür­mek­de, ýat­keş­li­gi­ni ös­dür­mek­de, Wa­tan mu­kad­des­lik­le­ri­ne söý­gi dö­ret­mek­de äh­mi­ýe­ti diý­seň ulu­dyr.
Biz – mu­gal­lym­lar bi­lim we ter­bi­ýe ber­mek­de hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň sar­gyt­la­ry­ny, ýur­du­my­zy ös­dür­mek­de alyp bar­ýan iş­le­ri­ni özü­mi­ze ýol-ýö­rel­ge edi­nip, ýaş­la­ry Wa­ta­na, hal­ka, hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ze we­pa­ly, gel­jek­de ýur­du­my­zy has-da ös­dür­jek bi­lim­li, ru­hy taý­dan sag­dyn, berk be­den­li, giň dün­ýä­ga­ra­ýyş­ly ýaş­lar edip ýe­tiş­dir­mek­de äh­li bi­lim–ba­şar­ny­gy­my­zy gaý­gyr­ma­rys.

Çe­men Ga­ýy­po­wa,
Gu­ba­dag et­ra­by­nda­ky 40-njy or­ta mek­de­bi­ň ýo­ka­ry de­re­je­li mu­gal­ly­my, TDP-niň iş­jeň ag­za­sy.