Bütindünýä ykdysady forumunyň (WEF) ýyllyk ýygnagy 2021-nji ýylyň 18-21-nji maý aralygynda Şweýsariýanyň Lýusern şäheriniň etegindäki Bürgenstokda geçiriler. Bu forum ýanwar aýynda däp bolup gelýän Dawosda geçiriljek  ykdysady maslahatyň ýerine geçiriler. Daşary ýurt habar beriş serişdelerinde meýilnamanyň we ýeriň üýtgemeginiň esasy sebäbi dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar bilen düşündirilýär. Şu ýylyň 26-njy awgustynda kabul edilen karara laýyklykda, forum ýanwar aýyndan tomsa geçirildi. Hünärmenler forumy ýanwar aýynda geçirmegiň häzirki şertlerde oňaýsyzdygyny belleýärler.

Nemes ykdysadçysy Klaus Şwab tarapyndan esaslandyrylan forum Ýewropa kompaniýalarynyň dolandyryjylyk işlerini kämilleşdirmäge gönükdirilendir. Gurama 1987-nji ýylda häzirki adyna eýe bolýar, 2015-nji ýylda bolsa, halkara guramasy hökmünde ykrar edilýär. Dawosda 1971-nji ýyldan bäri geçirilýän Bütindünýä ykdysady forumynda adamzat jemgyýetiniň ykbalyna gönüden-göni täsirini ýetirýän wajyp meseleler ara alnyp maslahatlaşylýar. Dünýäniň sosial-ykdysady ýagdaýynyň has-da gowulanmagy, iri ykdysady we syýasy bileleşikleriň, aýry döwletleriň, korporasiýalaryň, kompaniýalaryň bähbitleriniň gabat gelmegi forumyň iň esasy maksady bolup durýar. Islendik meseläni resmi däl ýagdaýda maslahatlaşmak mümkinçiligi forumyň iň esasy aýratynlyklarynyň biridir. Ştab-kwartirasy ýurduň Koloni şäherinde ýerleşýän foruma gatnaşýan döwletleriň sany ýylsaýyn artýar. Häzirki wagtda dünýäniň dürli ýurtlarynyň 1000-den gowrak kompaniýalary we guramalary bu forumyň agzasy bolup durýarlar. Şeýle hem guramanyň hünärmenleri dürli ýurtlaryň bäsleşige ukyplylygy baradaky hasabatlary her ýyl mälim edip durýarlar. Onuň býujeti foruma gatnaşyjylaryň geçirýän agzalyk gatançlarynyň we serişdeleriniň hasabyna döredilendir.