Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan öňdengörüjilikli ykdysady syýasatynyň netijesinde, milli ykdysadyýetimizde sazlaşykly ösüşler gazanylýar. Döwletimizde daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň ýerini tutup bilýän önümçilikleriň ösüşi ýurdumyza getirilýän käbir önümleriň görnüşleriniň möçberlerini azaltmaga mümkinçilik berdi. Bu ugurda gazanylýan ösüşleriň netijesinde dokma, milli elektronika senagatynda milli nyşanly önümleriň hyrydarlary has-da köpelýär.

Hor­mat­ly Pre­zi­den­ti­mi­ziň ta­gal­la­sy esa­syn­da, ýur­du­my­zyň dok­ma se­na­ga­ty ne­ti­je­li iş­le­ýän we gel­je­gi uly bo­lan pu­dak­la­ryň bi­ri­ne öw­rül­di. Hä­zir­ki dö­wür­de ýur­du­my­zyň dok­ma pu­da­gy di­ňe bir içer­ki ba­zar­da däl, eý­sem, hal­ka­ra ba­zar­lar­da bäs­deş­li­ge ukyp­ly­ly­gy­ny yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­dyr­ýar. Bu pu­da­gyň mad­dy-en­jam­la­ýyn bin­ýa­dy yzy­gi­der­li pug­ta­lan­dy­ryl­ýar. Da­şa­ry ýurt ma­ýa go­ýum­la­ry­nyň ha­sa­by­na tä­ze önüm­çi­lik­ler hem gu­rul­ýar. Bu ugur­da Ita­li­ýa­nyň öň­de­ba­ry­jy kom­pa­ni­ýa­la­ry bi­len hem iş­jeň hyz­mat­daş­lyk edil­ýär. Hormatly Pre­zi­den­ti­mi­ziň Ita­li­ýa Res­pub­li­ka­sy­na bo­lan res­mi sa­pa­ry­nyň çäk­le­rin­de hem-de bi­rin­ji Ha­zar yk­dy­sa­dy fo­ru­my­nyň bar­şyn­da gol çe­ki­len yla­la­şyk­la­ryň we şert­na­ma­la­ryň çäk­le­rin­de Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň Ita­li­ýa­nyň «Cor­ma­tex Srl» kom­pa­ni­ýa­sy bi­len dok­ma pu­da­gyn­da hyz­mat­daş­lyk et­mek ba­ra­da­ky äht­na­ma­sy esa­syn­da Baý­ra­ma­ly­nyň dok­ma top­lu­my­nyň hem-de Da­şo­gu­zyň pag­ta egir­me fab­ri­gi­niň bin­ýa­dyn­da bir­nä­çe önüm­çi­lik­le­ri dö­ret­mek göz öňün­de tu­tul­ýar.
Şeý­le hem Di­ýa­ry­my­zyň dok­ma kär­ha­na­la­ry­nyň eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa önüm­le­ri­niň ýer­li sarp edi­ji­ler ta­ra­pyn­dan bol­şy ýa­ly, da­şa­ry ýurt ba­zar­la­ryn­da-da ýo­ka­ry is­leg­den peý­da­la­nyl­ýar. Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­niň hü­när­men­le­ri ta­ra­pyn­dan mil­li ny­şan­la­ry­my­zy dö­ret­mek bo­ýun­ça iş­ler al­nyp ba­ryl­ýar. Hu­su­san-da, «Be­dew» ny­şan­ly jins önüm­le­ri, «Bür­güt» ny­şan­ly sport egin-eşik­le­ri, «Ga­la» ny­şan­ly ti­kin-ör­me önüm­le­ri, «Ýe­ňiş» ny­şan­ly er­kek köý­nek­le­ri giň meş­hur­ly­ga eýe bol­dy.
Şu­nuň bi­len bir ha­tar­da, «Go­za» hem-de «Wa­da» ny­şan­ly ha­ryt­la­ryň önüm­çi­lik­le­ri­ni we sa­ty­ly­şy­ny art­dyr­mak bo­ýun­ça çä­re­ler gö­rül­ýär. Bu bol­sa ýur­du­my­zyň ýo­ka­ry hil­li önüm­le­ri­niň ma­ha­bat edil­me­gi­ne, gör­nüş­le­ri­niň gi­ňel­dil­me­gi­ne we eks­port edil­me­gi­ne ýar­dam ber­ýär.
Ýur­du­my­zyň dok­ma kär­ha­na­la­ryn­da 100 gö­te­ri­m pag­ta­dan taý­ýar­lan­ýan, eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa önüm­ler hök­mün­de dün­ýä­de yk­rar edi­len «Ga­la», «Nu­saý», «Go­za», «Be­dew», «Bür­güt» ýa­ly on­lar­ça ha­ryt ny­şan­ly önüm­le­re is­leg bar­ha art­ýar. Şu­nuň bi­len bag­ly­lyk­da, ýur­du­my­zyň çar kün­je­gin­de Türk­me­nis­ta­nyň Dok­ma se­na­ga­ty mi­nistr­li­gi­ne de­giş­li bo­lan dok­ma top­lum­la­ry­nyň önüm­le­ri sa­tyl­ýan söw­da no­kat­la­ry­nyň on­lar­ça­sy he­re­ket edip, ola­ryň tä­ze­le­ri hem yzy­gi­der­li açy­lyp, ulan­ma­ga be­ril­ýär.
Şeý­le hem mil­li yk­dy­sa­dy­ýe­ti­mi­zi se­na­gat­laş­dyr­mak ba­bat­da al­nyp ba­ryl­ýan giň ge­rim­li iş­le­riň ne­ti­je­sin­de se­na­gat pu­da­gy­nyň tä­ze ug­ry – elekt­ron se­na­ga­ty pu­da­gy dö­re­dil­di. Bu pu­da­gy döw­re­bap de­re­je­de ös­dür­mek hem-de da­şa­ry ýurt­lar­dan ge­ti­ril­ýän ha­ryt­la­ryň or­nu­ny tut­ýan önüm­le­ri ön­dür­mek bo­ýun­ça al­nyp ba­ryl­ýan iş­ler uly äh­mi­ýe­te eýe bol­ýar.
Türk­me­nis­ta­nyň Se­na­gat we gur­lu­şyk önüm­çi­li­gi mi­nistr­li­giniň hem-de Se­na­gat­çy­lar we te­le­ke­çi­ler bir­leş­me­si­niň ag­za­la­ry dür­li döw­re­bap en­jam­la­ryň önüm­çi­li­gi­ni bi­le­lik­de ýo­la goý­du­lar. Ýur­du­myz­da «akylly» te­le­wi­zor­laryň, iki sim­kart­ly öý­jük­li te­le­fon­laryň, smart­fon­laryň (smart te­le­fon­lar), döw­re­bap mo­nob­lok­la­ryň dür­li gör­nüş­le­ri we serginledijileriň, in­ter­net ul­ga­my­ny paý­laý­jy­laryň – rou­ter­leriň, şeý­le hem agyz su­wu­ny so­wat­mak we gyz­dyr­mak üçin ni­ýet­le­nen en­jam­la­ryň önüm­çi­li­gi ama­la aşy­ryl­ýar.
Mil­li Li­de­ri­miz ta­ra­pyn­dan elekt­ron se­na­ga­ty­na de­giş­li ha­ryt­la­ryň 65 dýuým­ly smart te­le­wi­zo­ry «Älem», mo­nob­lok gör­nüş­li komp­ýu­te­ri «Şow­ly», smart gör­nüş­li te­le­fo­ny «Mil­li», öý­jük­li te­le­fon­la­ryň iki sim­kart­ly ki­çi gör­nü­şi­ni bol­sa «Kör­pe», In­ter­net ul­ga­my­ny paý­laý­jy en­ja­my – rou­te­ri «Uç­gun», gün­de­lik ho­ja­ly­gyň ze­rur en­ja­my bo­lan agyz su­wu­ny so­wa­dy­jy we gyz­dy­ry­jy en­ja­myny «Teş­ne», split gör­nüş­li serginledijini «My­la­ýym» di­ýip at­lan­dy­ryl­ma­gy tä­ze ny­şan­ly ha­ryt­la­ryň dö­re­dil­me­gi­ne şert dö­ret­di.
Ýur­du­myz­da ön­dü­ri­lýän dür­li gör­nüş­li ýo­ka­ry hil­li önüm­ler Ga­raş­syz Wa­ta­ny­my­zyň in­no­wa­si­ýa­lar hem-de yl­my-teh­ni­ki ösü­şiň ýo­ly bi­len öňe ta­rap ok­gun­ly bar­ýan­dy­gy­nyň aý­dyň su­but­na­ma­sydyr.

Ogul­su­raý BER­DI­ÝE­WA,
Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk
ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.