Ýaponiýanyň Içeri işleri we aragatnaşyk ministrligi Olimpiýa alawynyň 7-nji noýabrda Işikawa ştatynda tutaşdyryljakdygyny we köpçülige görkeziljekdigini mälim etdi. Olimpiýa alawy 16-njy marta çenli Mie, Ehime, Oita, Hiroşima, Hokkaido, Osaka, Nara, Gifu, Fukuoka, Niigata, Koçi, Yamaguçi we Iwate welaýatlarynyň jemi 73 etrabyna aýlanar.

Tutuş ýurt boýunça geçiriljek Olimpiýa alawynyň gezelenjine bolsa geljek ýylyň 25-nji martynda Fukişima şäherinde badalga berler. Şol gezelenjiň çäginde alaw Olimpiadanyň geçiriljek ýerleri hem bolar. Mahlasy tutuş ýurt boýunça geçiriljek bu gezelenç jemi 859 etraby öz içine alýar. 

Içeri işler we aragatnaşyk ministri Takeda Rýota metbugata beren beýanatynda noýabr aýyndaky gezelenji guramak bilen, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli Olimpiýa oýunlaryna bolan azda-kände azalan islegi, hyjuwy we tolgunmany täzeden oýarmagy maksat edinýändiklerini aýtdy Olimpiýa alawy şu ýylyň 12-nji martynda Gresiýanyň Olimpiýa şäherjigindäki hemişelik otdan tutaşdyrylypdy.  18-nji martda-da Ýaponiýa getirilen alaw ilki bilen, gysga möhletlik Miýagi, Iwate, Fukuşima şäherlerine gezelençden soň, ýurduň paýtagtyna eltilipdi. Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli şu ýyl Tokioda geçrilmeli Olimpiýa oýunlary indiki ýyla süýşürilipdi. Ýagny şu ýylyň 24-nji martynda Halkara Olimpiýa Komitetiniň ýolbaşçylary (IOC) Tokio Olimpiadasynyň 2021-nji ýylyň 23-nji iýul – 8-nji awgusty aralygynda geçiriljekdigini resmi ýagdaýda mälim edipdiler.