ABŞ-nyň Aerokosmos edarasy (NASA) hususy kompaniýa bolan “SpaceX”-iň  “Dragon” kosmos gämisi bilen ilkinji uçuşyny amala aşyrdy. “Falcon 9” göteriji raketasyna berkidilen “Crew-1” atly kapsulasynda 4 astronawt bolup, olar Halkara kosmos bekedindäki missiýalara gatnaşarlar. Kosmos gämisiniň 27 sagatdan soňra HKS-a birikjekdigi mälim edildi. Kapsulada NASA-dan Maýk Hopkins, Wiktor Glower, Şannon Wolker hem-de Ýaponiýanyň kosmos barlaglary agentliginden (JAXA) Soiçi Noguçi dagy bolup, olar alty aýlap ol ýerde ylmy tejribelere gatnaşarlar.
“SpaceX”-iň “Dragon” kosmos gämisi şu ýylyň maý aýynda synag maksady bilen Robert Benken we Duglas Harlini HKA-a äkidipdi. “Demo-2” atly wezipesini ýerine ýetiren astronawtlar iki aý çemesi ol ýerde bolupdylar.

Ýeri gelende aýtsak, 10 ýyla golaý wagt bäri Halkara kosmos bekedine adamly uçuşlar diňe Russiýanyň “Soýuz” raketalary arkaly amala aşyrylýardy. ABŞ-nyň hususy kompaniýalar bilen şertnamasynyň çäklerinde beýleki kompaniýalar bu ugurda taslama taýýarladylar. Indi bolsa, olar netije berip başlady. “SpaceX” kosmosa iberýän raketalaryny we kapsulalaryny suwuň ýüzüne gonduryp, gaýtadan peýdalanýar. Bu bolsa, gymmat bahaly hasaplanýan kosmos uçuşlaryny ep-esli derejede arzanladýar.