Amerikaly dünýä belli boksçy Maýk Taýson 15 ýyldan soň ringe dolanýar. 54 ýaşyndaky agyr agramyň ozalky çempiony Maýk Taýson geljek hepdäniň ahyrynda, has takygy, 29-njy noýabrda 51 ýaşly Roý Jons bilen tutluşyk geçirer. ABŞ-nyň Los Anjeles şäherindäki “Dignity Health Sports Park” arenada geçiriljek boks tutluşygy Aşgabat wagty bilen ir säher 06:00-da başlanar. Duşuşyk 8 raund dowam eder.

Soňky gezek 2005-nji ýylda duşuşyk geçiren Maýk Taýson karýerasy boýunça 50 gezek ýeňiş gazanyp, 6 tutluşykda ýeňlişe sezewar boldy. 4 ugur boýunça çempionlyk guşagyny gazanan Roý Jons soňky gezek 2 ýyl mundan öň duşuşyk geçiripdi. Jons karýerasy boýunça 75 duşuşyk geçirip, şolaryň 66-synda ýeňiş gazandy, 9-synda garşydaşlaryndan asgyn geldi.