UEFA Milletler Ligasynyň toparçalardaky duşuşyklary tamamlanyp, final tapgyryna çykanlar, indiki ýaryşda ýokary ligada çykyş etjek hem-de aşaky liga düşenler belli boldy. Fransiýanyň, Ispaniýanyň, Italiýanyň hem-de Belgiýanyň ýygyndylary geljek ýylyň oktýabr aýynda geçiriljek final tapgyrynda çykyş etmäge hukuk gazandylar. 2019-njy ýylda geçirilen we Portugaliýanyň çempionlygy bilen tamamlanan Milletler Ligasynyň final tapgyrynda çykyş eden toparlaryň (Portugaliýa, Angliýa, Niderlandlar, Şweýsariýa) hiç birine bu gezek şol üstünligini gaýtalamak başartmady.
UEFA Milletler Ligasynyň final tapgyry geljek ýylyň 6-10-njy oktýabry aralygynda Italiýanyň Milan hem-de Turin şäherlerinde geçiriler. 2 ýarym final we 1 final duşuşygynda ybarat bolan oýunlar “San Siro” hem-de “Ýuwentus” stadionlarynda oýnalar. Ýarym finalyň bijeleri bolsa, 3-nji dekabrda çekiler.
Italiýanyň ýygyndysy 22 oýundan bäri ýeňilmän gelýär
“A” liganyň 1-nji toparçasynda Italiýanyň ýygyndysy ilki Polşany, soňra-da myhmançylykda Bosniýa we Gersegowinany 2-0 ýeňdi. Gollary 1-nji oýunda Žoržinio (27 p) bilen Berardi (84), 2-nji duşuşykda Belotti (22) bilen Berardi (68) derwezä girizdi. 22 oýundan bäri ýeňilmän gelýän Italiýanyň ýygyndysy 2-nji geçirilýän ýaryşda ilkinji gezek final tapgyrynda çykyş etmäge hukuk gazandy. Toparçada 4-nji ýeri eýelän Bosniýa we Gersegowinanyň ýygyndysy “B” liga düşdi.
2-nji toparçada Belgiýanyň ýygyndysy Angliýany 2-0 ýeňeninden soň, Daniýadan hem 4-2 üstün çykyp, final tapgyryna adyny ýazdyrdy. Belgiýanyň gollaryny 1-nji duşuşykda Tilemans (10) bilen Mertens (24), 2-nji oýunda bolsa, ýene-de Tilemans (3), Lukaku (56, 69) hem-de De Bruýne (87) geçirdi. Toparçada ýeke utuk hem gazanyp bilmedik Islandiýa indiki bäsleşikde “B” ligada çykyş eder.
Fransiýa çempiondan öňe saýlandy
3-nji toparçada Fransiýanyň ýygyndysy myhmançylykda Milletler Ligasynyň häzirki çempiony Portugaliýadan N’Golo Kanteniň goly bilen 1-0 üstün çykdy. Bu ýeňişden soň, final tapgyrynda çykyş etmäge hukuk gazanan Fransiýa jemleýji duşuşygynda-da Şwesiýany 4-2 ýeňdi (Žiru 16, 59, Paward 36, Koman 90+5 – Klaesson 4, Kuaison 88). Çempionlygyny goramak mümkinçiligini elden gideren Portugaliýa myhmançylykda Horwatiýany 2-3 hasabynda ýeňdi. Oýunda Ruben Diaz 2 gol geçirdi.
Ispaniýa – Germaniýa: 6-0
4-nji toparçada Ispaniýanyň ýygyndysy taryhy ýeňiş gazandy. Şweýsariýa bilen myhmançylykda 1-1 (Froýler 26 – Žerar Morena 89) deňme-deň oýnady. Germaniýa bolsa, Ukrainany Werneriň 2 gol geçiren oýnunda 3-1 hasabynda ýeňdi. Toparçadaky jemleýji duşuşykda Ispaniýanyň ýygyndysy Sewilýa şäherinde Germaniýanyň ýygyndysyny 6-0 hasabynda ýeňlişe sezewar etdi. Duşuşykda Ferran Torres 3 gezek tapawutlandy. Bu ýeňliş Germaniýanyň 1931-nji ýyldan bäri ilkinji uly hasaply ýeňlişi boldy. Germaniýa şol ýylda Awstriýadan 6-0 utulypdy. Şeýle-de final tapgyryna adyny ýazdyran Ispaniýanyň ýygyndysy öz meýdançasynda geçiren soňky 7 duşuşygynda 30 gol geçirip, ýeke gol hem geçirtmedi.

1-nji toparça:
Niderlandlar – Bosniýa we Gersegowina: 3-1, Italiýa – Polşa: 2-0,
Bosniýa we Gersegowina – Italiýa: 0-2, Polşa – Niderlandlar: 1-2
2-nji toparça:
Belgiýa – Angliýa: 2-0, Daniýa – Islandiýa: 2-1;
Belgiýa – Daniýa: 4-2, Angliýa – Islandiýa: 4-0
3-nji toparça:
Portugaliýa – Fransiýa: 0-1, Şwesiýa – Horwatiýa: 2-1;
Horwatiýa – Portugaliýa: 2-3, Fransiýa – Şwesiýa: 4-2
4-nji toparça:
Germaniýa – Ukraina: 3-1, Şweýsariýa – Ispaniýa: 1-1,
Ispaniýa – Germaniýa: 6-0, Şweýsariýa – Ukraina (oýnalmady).