Futbol boýunça Türkmenistanyň Milli çempionatynyň 28-nji möwsümi tamamlandy. Möwsümiň jemleýji, ýagny 28-nji tapgyrynyň duşuşyklarynyň 3-sinde ýer eýeleri ýeňiş gazandy. Çempionlygyny ozal yglan eden “Altyn asyr” öz meýdançasynda “Nebitçiden” 2-0 üstün çykdy. Aragatnaşykçylara ýeňiş getiren gollary Welmyrat Ballakow (75) bilen Mihail Titow (87 p) derwezä girizdi.

Kümüş medalyň eýesi “Ahal” öz meýdançasynda “Aşgabat” toparyndan 2-1 asgyn geldi. 33-nji minutda Elman Tagaýewiň goly bilen öňe saýlanan ýer eýelerine 50-nji minutda Şatlyk Gurbanowyň hem-de 78-nji minutda Daýanç Nuryýewiň gollaryny saklamak başartmady.

Taryhynda 5-nji gezek bürünç medala mynasyp bolan “Şagadam” öz meýdançasynda “Energetikden” 3-0 üstün çykdy. Kenarýaka şäheriniň wekiline ýeňiş getiren gollary Ýunus Orazmämmedow (26), Yhlas Magtymow (44) hem-de Hemra Amanmämmedow (70) dagy girizdi.

“Merw” bilen “Köpetdagyň” arasyndaky oýunda-da ýer eýeleri 2-1 hasabynda ýeňşini baýram etdi. Ýer eýeleri ýeňiş goluny oýnuň tamamlanmagyna 5 minut galanda geçirip, möwsümdäki 8-nji ýeňşini gazandy. Oýunda “Merwiň” adyndan Amangeldi Saparow (9) bilen Pirmyrat Gazakow (85), myhmanlardan Elýas Akyýew (77) tapawutlandy.

Şeýlelikde, “Altyn asyr” 1-nji, “Ahal” 2-nji, “Şagadam” 3-nji orny eýeledi. Çempionatyň öňdäki orunlary geçen ýyl hem-de şu tertipde bolupdy. Soňky tapgyrlara çenli bürünç medal ugrunda ýiti göreş alyp baran “Köpetdag” 4-nji ýer bilen oňňut etmeli boldy. “Aşgabadyň” 5-nji bolan ýaryşynda “Merw” 6-njy, “Nebitçi” 7-nji ýeri eýeledi. Bary-ýogy 3 duşuşykda ýeňiş gazanan “Energetik” 8-nji orna mynasyp boldy.

Iň köp pökgi geçirenleriň sanawynda 35 goly öz adyna ýazdyran “Altyn asyryň” hüjümçisi Altymyrat Annadurdyýew 1-nji ýeri eýeledi. Ol bu ugurda 16 gol geçiren 2 futbolçy – Yhlas Magtymow (“Şagadam”) bilen Elman Tagaýewden (“Ahal”) ep-esli öňe saýlandy.