2020-nji ýylda dünýäde syýahatçylyk babatda girizilen çäklendirmeler ýolagçy gatnawlarynyň sanyny ep-esli azaltdy. Emma bu ýagdaý wirtual syýahatyň kämilleşmegine itergi berdi. Häzirki wagtda dünýäniň belli syýahatçylyk nokatlaryna, muzeýlere, sungat galereýalaryna, dürli mowzuklarda geçirilýän halkara sergilere, haýwanat baglaryna, okeanariumlara, hatda asman jisimlerine wirtual görnüşde gezelenç edip bolýar. Bu akym barha kämilleşýär. Floridadaky “Walt Disney World” güýmenje toplumynda kosmosyň giňişliklerine gaýybana gezelenç etmäge mümkinçilik berýän myhmanhana gurulýar. “Galactic Starcruiser” atly myhmanhananyň müşderileri özlerini Ýerden alysdaky asman giňişliginde ýaly duýarlar. Otaglar kosmos gämisiniň içine meňzedilip dizaýn edilipdir. Penjireden seredeniňde bolsa, ýyldyzlara we beýleki asman jisimlerine tomaşa edip bolýar. Täsin myhmanhana öz müşderilerini iki gün myhman alar. Bu ýerde müşderileriň özlerini kosmosda duýmaklaryny üpjün etmek üçin başga çäreler hem göz öňünde tutulypdyr. Myhmanlara “Ýyldyz söweşleri” filmindäki ýaly şöhle gylyjyny ulanmak boýunça tälim berler. Şeýle hem müşderiler bu filmiň gahrymanlary bilen hem ýakyndan tanşarlar. Mundan başga-da, “Batuu” atly hyýaly planeta hem “baryp görerler”. Müşderilere hödürlenýän naharlar hem kosmos giňişligindäkiler ýaly naharlar hödürlener. Täsin myhmanhananyň geljek ýyl müşderilerini kabul edip başlajakdygy mälim edildi.