Dünýä belli amerikan žurnaly “People” ýylyň şahsyýetlerini saýlady. Žurnal 4 tanymal ynsany “ýylyň şahsyýeti” diýip saýlady we olaryň her biri üçin aýratyn sahap taýýarlady.

Ýylyň şahsyýeti saýlananlaryň biri aýdymçy hem aktrisa Selena Gomez boldy. Owadan aýdymçy tamamlanyp barýan 2020-nji ýylda “Rare” atly albomy bilen aýdym-saz platformalarynyň sanawynda öňdäki orny eýeledi. Şeýle-de ol “HBO Max”-da Selena + Chef atly telegepleşik taýýarlap başlady we hemmäniň ünsüni özüne çekdi. Galyberse-de, instagramdaky iň köp muşdagy bolan tanymal kişileriň biri hasaplanýan Gomez jynsparazlygyň garşysyna göreşde hem öňe saýlandy. Bulardan başga-da, Gomez adamlaryň ruhy taýdan goldaw tapmagy üçin 10 ýylda 100 million dollar toplamak maksady bilen “Rare Beauty” atly makiýaž önümlerini öndürýän brend döretdi.

“People” žurnaly oskarly aktýor Jorj Klunini hem ýylyň şahsyýeti diýip saýlady. “Ýarygijeki asman” (The Midnight Sky) filmi bilen Oskar ugrunda ady tutulýan aktýor özüniň Adalat guramasy atly haýyr-sahawat gaznasy bilen adam hukuklarynyň goragy ugrunda ýiti göreş alyp barýar. Milletparazlygyň garşysyna göreş alyp barmakda-da öňe saýlanan Kluni pandemiýa garşy göreşde-de 1 million dollar möçberinde maliýe ýardamyny beripdi. Mahlasy, şu ýylyň dowamynda birnäçe haýyr-sahawat gaznalarynyň ýardam kampaniýalaryna işjeň gatnaşandygy üçin žurnal ony bu abraýa laýyk gördi.

“People” žurnaly tarapyndan ýylyň şahsyýeti saýlananlaryň ýene biri 2019-njy ýylda Oskar, 2020-nji ýylda-da Emmi baýraklaryny alan belli aktrisa Rejina Kingdir. Ol hem ýokarda ady agzalan kärdeşleri ýaly jynsparazlygyň, pandemiýanyň garşysyna göreşe işjeň gatnaşdy.

Žurnal Amerikanyň milli allergiýa we infeksiýa keselleri institutynyň müdiri Dr. Entoni Fauçini hem ýylyň şahsyýeti diýip saýlady. Ol dünýäde emele gelen pandemiýa döwründe bu kesele garşy ýiti göreş alyp bardy. Köpler onuň maslahatlary boýunça hereket etdi. Sowukganlylygy bilen tapawutlanan Dr. Fauçi beren beýanatlary bilen nusgalyk görelde boldy.