Russiýa bilen Saud Arabystanynyň dürli ugurlar boýunça hyzmatdaşlygy baradaky maslahatynda 74 sany bilelikdäki taslama hödürlener. Komissiýa mart aýynyň ahyrynda geçiriler diýip, Patyşalygyň Energetika ministri Abdel Aziz bin Salman Russiýanyň premýer-ministriniň orunbasary Aleksandr Nowak bilen geçirilen geçirilen duşuşykda aýtdy.

Häzirki wagtda Russiýada Saud Arabystanynyň 2,5 milliard dollarlyk maýa goýumlary arkaly täze tehnologiýalary we emeli aňy ösdürmek bilen baglanyşykly 30-dan gowrak taslama durmuşa geçirilýär. Aleksandr Nowak ýakyn wagtda ýene-de 74 sany bilelikdäki taslamanyň durmuşa geçiriljekdigini aýtdy.

Mundan ozal Aleksandr Nowak bilen Abdel Aziz bin Salman ýurtlaryň arasyndaky söwda we ykdysady hyzmatdaşlygy ösdürmegiň “ýol kartasyna” gol çekişmek baradaky gepleşikleri ara alyp maslahatlaşandygy habar berlipdi.