Hytaý orta agyrlykdaky ýükleri daşamaga niýetlenen “Long March 8” atly göteriji raketany ilkinji gezek uçurdy. Raketa 3-4,5 tonna aralygyndaky ýüki 700 kilometr belentlikdäki orbita çykaryp bilýär. “Xinhua” agentliginiň habaryna görä, raketa arkaly 5 sany emeli hemra kosmosa iberildi. “Long March” raketa seriýasyna degişli raketalar dürli agyrlykdaky ýükleri daşamak üçin peýdalanylýar.

Hytaý ilkinji milli emeli hemrasy bolan “Donfanghong 1”-i 1970-nji ýylda “Long March 1” raketasy arkaly uçurdy. Şondan bäri bu raketanyň 16 nesli öndürildi. Häzirki wagtda “Long March 2C”-den “Long March 11” aralygyndaky seriýalara degişli raketalar dürli maksatly emeli hemralary kosmosa çykarýar.