Şokolad hemmeleriň iň halaýan süýjülikleriniň biri hasaplanýar. Bu tagam köp ýyllardan bäri taýýarlanýar.  Awstraliýanyň Milli kitaphanasynyň işgärleri ýörite gabyň içinde 120 ýyl ozal öndürilen şokolad tapdylar. Bu şokolad Banjo Paterson atly şahyryň şahsy zatlarynyň arasyndan çykypdyr. Hünärmenler şokoladyň örän gowy saklanandygyny belleýärler.