1-nji ýanwardan başlap Ýewropa Bileleşiginiň başlyklygy Germaniýadan Portugaliýa geçdi. Ol alty aý dowam eder we 1-nji iýulda Sloweniýa geçiriler. Portugaliýa üçin bu eýýäm Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşinde dördünji başlyklygydyr. Mundan öň Respublikanyň Premýer-ministri Antonio Koşta Portugaliýanyň başlyklygy üçin “Ykdysady dikeldiş, sosial ulgamy berkitmek we dünýä üçin has açyk Ýewropany döretmek” ýaly üç sany ileri tutulýan ugry yglan etdi.

5-nji ýanwarda Ýewropa Geňeşiniň başlygy Çarlz Mişel Lissabona baryp, Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşinde Respublikanyň başlyklygynyň maksatnamasyny hödürledi. Portugaliýa bu döwürde, esasan, dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary ýeňip geçmek, täze amerikan administrasiýasy bilen gatnaşyk gurmak we migrasiýa ýaly meselelere üns berer.

Esasy ileri tutulýan ugurlar

Dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar Portugaliýanyň Ýewropa Bileleşiginiň Geňeşiniň başlygy döwründe möhüm meseleleriň biri bolar. Portugaliýanyň Daşary işler ministri Awguştu Santu Silwanyň pikiriçe, ileri tutulýan ugurlaryň biri “saglyk üçin hakyky bileleşik” döretmek we dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar bilen bagly strategiýany öňe sürmek bolar. Portugaliýanyň Daşary işler ministri “Ýewropa dünýäniň ähli ugurlaryna seretmeli” diýip hasaplaýar. Şu nukdaýnazardan, Demokrat Jozef Baýdeniň saýlawlarda ýeňiş gazanmagyndan soň ABŞ bilen gatnaşyklary täzelemekden başga-da, Portugaliýa Ýewropa liderlerini Hindistanyň ýolbaşçylary bilen duşuşygyny  gurnamaga ýardam berer. Ýene bir möhüm kynçylyk migrasiýa meselesi bolup, – Iň esasy meseleleriň biri – diýip belledi. Bu meseläni ara alyp maslahatlaşmak üçin Respublikanyň häkimiýetleri fewral aýynda Içeri işler ministrliginiň we ýurtlaryň daşary işler ministrlikleriniň – Ýewropa Bileleşiginiň agzalary derejesinde ýygnak taýýarlaýarlar.

Daşary işler ministri Portugaliýanyň Ýewropa Bileleşigi Geňeşine başlyklygy döwründe möhüm meseleleriň “Ýewropanyň strategik özbaşdaklygy” bilen baglanyşykly meseleleriň boljakdygyny aýtdy. Mundan başga-da, ýakyn alty aýyň dowamynda Respublikanyň üns merkezinde” Ýewropa bIleleşigini howanyň üýtgemegine garşy göreşde öňdebaryjy hökmünde öňe sürmek” we “Sanly innowasiýa we sanly ykdysadyýet boýunça Ýewropa liderligi” ünsi jemlär.