Çagalaryň söýgüli gahrymany Kaýýu atly sary köýneklije oglanjygyň başdan geçirmeleri tamamlanýar. Bu barada şol multfilmi öndüriji şereket “Public Broadcasting Service” habar berýär. Şereket  bu hoşlaşygyň täze başlangyçlara ýol açjakdygyny belläp geçdi.

Kanadanyň dünýä belli “Kaýýu” (Caillou) atly köp serialy multfilmi iňlis we fransuz dilinde bolup, çagalaryň söýgüli ekran eserine öwrülipdi. Bilim beriji häsiýeti bilen tapawutlanýan multfilm ilkinji gezek 1997-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda ekranlara çykypdy. Şondan bäri multfilmi jemi 144 bölümi görkezilipdi.