Ge­çen ýyl ta­nyş­dy­ry­lan «As­park Owl» at­ly elekt­ro­ulag sa­tu­wa çy­ka­ryl­dy. Ba­ha­sy 3,5 mil­li­on dol­lar bo­lan ulag hä­zir­ki wagt­da dün­ýä­niň iň gym­mat ula­gy ha­sap­lan­ýar. Ýa­po­ni­ýa­nyň «As­park» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň il­kin­ji mo­de­li bo­lan ulag do­lu­ly­gy­na elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­le­ýär. Ba­ry-ýo­gy 50 sa­ny­sy ön­dü­ril­jek ula­gyň 4 sa­ny he­re­ket­len­di­ri­ji­si bar. Ulag sa­gat­da 100 km tiz­li­ge ba­ry-ýo­gy 1,7 se­kunt­da ýet­ýär. Bu gör­ke­zi­ji «Tes­la» kom­pa­ni­ýa­sy ta­ra­pyn­dan sa­tu­wa çy­ka­ryl­ma­gy me­ýil­leş­di­ril­ýän «Roads­ter» mo­de­lin­de 1,9 se­kunt bo­lar. Ýa­pon bren­di­niň tä­ze ula­gy­nyň kuw­wa­ty 2012 at güý­jü­ne ba­ra­bar. Bir ge­zek­ki zar­ýa­dy bi­len 450 ki­lo­metr ýol geç­ýän ula­gyň ýo­ka­ry tiz­li­gi sa­gat­da 400 ki­lo­met­re ba­ra­bar. «As­park» kom­pa­ni­ýa­sy ula­gyň ba­ta­re­ýa­sy­nyň ýa­kyn­da has hem güýç­len­di­ril­jek­di­gi­ni mä­lim et­di. Elekt­rou­la­gyň ga­ba­ra­sy tu­tuş­ly­gy­na di­ýen ýa­ly plas­ti­ka we beý­le­ki ma­te­ri­al­la­ryň go­şul­ma­gyn­dan ön­dü­ri­len ma­te­ri­al­dan ýa­sa­lyp­dyr. Di­ňe ula­gyň pe­ti­gin­de me­tal ula­ny­lyp­dyr. Ula­gyň be­ýik­li­gi bol­sa, ba­ry-ýo­gy 99 san­ti­met­re deň. Ita­li­ýa­da ön­dü­ril­jek ulag her müş­de­ri­niň is­le­gi­ne gö­rä üýt­ge­di­ler. Il­kin­ji ula­gyň ki­me sa­ty­lan­dy­gy mä­lim edil­me­di.

An­na­na­zar MÄ­MI­ÝEW,
Türk­men döw­let yk­dy­sa­dy­ýet we do­lan­dy­ryş ins­ti­tu­ty­nyň mu­gal­ly­my.