Tä­ze 2021-nji ýy­lyň il­kin­ji gü­ni «Türk aky­my» gaz ge­çi­ri­ji­si­niň «Bal­kan aky­my» diý­lip at­lan­dy­ryl­ýan şa­ha­sy­nyň açyl­ma­gy Ser­bi­ýa üçin mö­hüm wa­ka bol­dy. Şeý­le­lik­de, il­kin­ji kub metr gaz Tür­ki­ýä­niň üs­ti bi­len Ser­bi­ýa akyp baş­la­dy. In­di «Türk aky­my­nyň» üs­ti bi­len gaz al­ýan Ýew­ro­pa ýurt­la­ry­nyň sa­ny al­ta ýet­di: Bol­ga­ri­ýa, Gre­si­ýa, De­mir­ga­zyk Ma­ke­do­ni­ýa, Ru­my­ni­ýa, Ser­bi­ýa, Bos­ni­ýa we Ger­se­go­wi­na.
Ser­bi­ýa­nyň Pre­zi­den­ti Alek­sandr Wu­çiç Bal­kan aky­my­nyň serb bö­lü­mi­niň işe gi­ri­zi­liş da­ba­ra­sy­na gat­naş­dy.
– Bu Ser­bi­ýa üçin ta­ry­hy gün! – di­ýip, Ser­bi­ýa­nyň Baş­tu­ta­ny aýt­dy.