Kosmos syýahatçylygyny ýola goýmak maksady bilen döredilen “Virgin” kompaniýasynyň işläp taýýarlan “LauncherOne” raketasy ilkinji gezek Ýeriň orbitasyna şowly uçuşy amala aşyrdy. Bu uçuşyň täsin tarapy bolsa, raketa uçuryň üstünden howada wagty uçuryldy. Ýörite taýýarlanan “Boeing 747” uçary arkaly kosmosa iberilen raketa 10 sany kiçi görnüşli emeli hemrany kosmosa çykardy. Uzynlygy 21 metr bolan “LauncherOne” ýerden 10,7 kilometr ýokarda wagty asmana goýberildi. Raketanyň kosmosa çykaran emeli hemralarynyň NASA degişlidigi mälim edildi. Bu raketanyň 500 kilograma çenli ýükleri atmosferanyň daşyna çykarmak üçin peýdalanyljakdygy mälim edildi. Kompaniýa geçen ýylyň maý aýynda şeýle uçuşy synagdan geçiripdi.

Adatça, kosmosa iberilýän enjamlar we emeli hemralar kosmodromlardaky ýörite platfornalardan göteriji raketalar arkaly uçurylýar.