Dünýäniň iň iri içimlik suw satyjy kompaniýasy bolan “Coca-Cola” tebigatda emele gelen plastmassa hapalarynyň öňüni almak maksady bilen dürli taslamalary durmuşa geçirýär. Kompaniýa şolaryň çäklerinde ýene bir taslamany ýola goýýar. Wengeriýada kagyz gaplara guýlan suw satuwa çykarylar. Häzirlikçe synag maksady bilen durmuşa geçirilen taslamanyň çäklerinde geljek tomus 2 müň sany kagyz gaply “AdeZ” atly içimlik satylar. Bu taslamanyň ahyrky maksady kagyz öndürmekde çig mal bolup hyzmat edip biljek gaplary öndürmekden ybarat. Taslama Daniýanyň “The Paper Bottle Company” kompaniýasy bilen bilelikde durmuşa geçirilýär.