Iň uly de­ňiz jan­dar­la­ry­nyň bi­ri bo­lan kit­le­riň tä­ze gör­nü­şi ta­pyl­dy. Mek­si­ka aý­la­gyn­da ta­py­lan ki­tiň ulu­ly­gy 12 met­re ba­ra­bar bo­lup oňa Deýl Raýs diý­lip at go­ýul­dy. Bu jan­dar kit­le­riň beý­le­ki gör­nüş­le­rin­den kel­le­ça­na­gy bi­len ta­pa­wut­lan­ýar. As­lyn­da bir­nä­çe ýyl ozal ta­py­lan jandaryň kitleriň «Bry­de» atly görnüşidigi çak­la­nyl­ýar­dy. ABŞ-nyň Mil­li Um­man we at­mos­fe­ra eda­ra­sy­nyň hü­när­men­le­ri­niň ge­çi­ren bar­lag­la­ry­nyň ne­ti­je­sin­de onuň aý­ra­tyn bir gör­nüş­di­gi anyk­lan­dy. Ge­çi­ri­len bar­lag­lar­da onuň mun­dan ozal ylym dün­ýä­si­ne nä­mä­lim bo­lan aý­ra­tyn ki­t­di­gi ýü­ze çy­ka­ryl­dy. Tä­ze gör­nü­şe bu jan­da­ry il­kin­ji ta­pan de­ňiz bio­logy Deýl Raý­syň ady be­ril­di. Oňa Raý­syň ki­ti hem di­ýil­ýär. Ge­çi­ri­len bar­lag­da bu jan­dar­la­ryň sa­ny­nyň ýüz­den hem az­dy­gy anyk­lan­dy. Ge­ne­ti­ka in­že­ne­ri Pat­ri­si­ýa Ro­sel bu jan­dar­la­ry ýa­kyn­dan gör­me­giň aň­sat däl­di­gi­ne ün­si çek­ýär. Hü­när­men um­ma­nyň örän giň­di­gi­ni, kit­le­riň dem al­mak üçin gys­ga wagt­lyk su­wuň ýü­zü­ne çyk­ýan­dy­gy­ny we soň­ra su­wa çü­müp gid­ýän­di­gi­ni aýd­ýar.