Ka­na­da­nyň Ma­ni­to­ba we­la­ýa­ty­nyň Win­ni­peg şä­he­rin­de dün­ýä­niň iň uly buz la­bi­rin­ti açyl­dy. Ça­ga­lar üçin iň gy­zyk­ly güý­men­je­le­riň bi­ri­ne öw­rü­len la­bi­rint al­ty hep­de­de gur­lup­dyr. Gin­ne­siň re­kord­lar ki­ta­by­na girizilen la­bi­rin­tiň meý­da­ny 240 müň fut (22297 m2-e ba­ra­bar). Bu gör­ke­zi­ji 2019-njy ýyl­da re­kord go­ýan la­bi­rint­den iki es­sä go­laý ulu­dyr. Onuň gap­da­lyn­da bol­sa ça­ga­la­ryň oý­na­ma­gy üçin gar­dan dag­ja­gaz hem ýa­sa­lyp­dyr. Bu ýe­riň kör­pe myh­man­la­ry di­ňe la­bi­rin­tiň için­de giz­len­pe­çek oý­na­mak bi­len çäk­len­män, eý­sem, ýö­ri­te gur­lan de­pe­jik­den typ­mak, ga­ra­dam ýa­sa­mak bi­len hem wagt­la­ry­ny gy­zyk­ly ge­çir­ýär­ler. Win­ni­peg şä­he­ri­niň go­la­ýyn­da­ky Sankt Adolf at­ly ýer­de bol­sa soň­ky 21 ýyl­dan bä­ri dün­ýä­niň iň uly mek­ge­jö­wen la­bi­rin­ti dö­re­dil­ýär.
Gar la­bi­rin­ti­ni taý­ýar­lan Klint Mas­se bu ýyl­ky la­bi­rin­tiň ge­çen ýyl­lar­da­ky­dan ta­pa­wut­ly­lyk­da has giň dä­liz­le­ri­niň we boş ýer­le­ri­niň bar­dy­gy­ny, için­de aza­şan myh­man­lar üçin aň­sat çy­kal­ga­la­ryň göz öňün­de tu­tu­lan­dy­gy­ny we bu çy­kal­ga­la­ryň her 10 mi­nut­lyk ýol­dan soň­ra ga­bat gel­ýän­di­gi­ni aýd­ýar. La­bi­rin­tiň 14-nji mar­ta çen­li açyk bol­jak­dy­gy ha­bar be­ril­di.
Gar­dan we buz­dan edi­len la­bi­rint­ler dün­ýä­niň beý­le­ki ýurt­la­ryn­da hem gu­rul­ýar. 2016-njy ýyl­da Pol­şa­nyň Za­ko­pa­ne şä­he­rin­de hem şeý­le la­bi­rint gur­lup­dy. Re­kord­lar ki­ta­by­na ady­ny ýaz­dy­ran bu la­bi­rin­tiň üs­ti ýa­pyk ge­çel­ge­le­ri, ga­la di­war­la­ry­na meň­zeş köp­rü­le­ri myh­man­lar­da aý­ra­tyn tä­sir gal­dy­ryp­dy.