Özü­niň hoş­tap ho­wa­sy bi­len yn­san kal­by­ny jo­şa ge­tir­ýän ba­har pas­ly gel­di. Daş-tö­we­rek al-ýa­şyl gül­ler­den do­ly. Yn­san gü­le se­re­de­nin­de el­my­da­ma gö­zel­lik gör­ýär. Per­zent­le­ri­ne gül bi­len bag­la­ny­şyk­ly Çe­men, Gun­ça, Gü­lä­lek, Bä­gül ýa­ly at­la­ry dak­ma­gy yn­sa­nyň gü­le bo­lan söý­gü­si­ni aň­lad­ýar. Ýag­şy ar­zuw­lar aý­dy­la­nyn­da «Gül ýa­ly dur­mu­şyň bol­sun!», «El­le­ri­ňe gül­ler bit­sin!» di­ýil­me­gi adam­zat dur­mu­şy­nyň gül­ler bi­len bag­la­ny­şyk­ly­dy­gy­nyň ny­şa­ny­dyr. Ata-ba­ba­la­ry­myz «Adam eli – gy­zyl gül» diý­mek bi­len çe­ki­len zäh­me­tiň ne­ti­je­sin­de go­wu­ly­ga öz­ge­ren ýe­ri gü­le meň­ze­dip­dir­ler. Ta­la­ba­la­ýyk bi­ti­ri­len işe hem «Gül ýa­ly bo­lup­dyr» di­ýil­ýär.
Ze­nan­la­ryň nä­zik­li­gi, gö­zel­li­gi ýö­ne ýe­re gü­le de­ňel­me­ýär. Dün­ýä­niň is­len­dik kün­je­gin­de gül­le­ri ös­dü­rip ýe­tiş­dir­me­gi ýa-da gül­ler­den ýa­sa­lan sow­gat­lyk­la­ry al­ma­gy ha­la­ma­ýan ze­nan, me­ge­rem, ýok bol­sa ge­rek. Ze­nan­la­ryň nä­me üçin gül­le­ri ha­la­ýan­dy­gy hakyn­da pi­kir edip gör­dü­ňiz­mi? Geliň, bu ugur­da ge­çi­ri­len göz­leg­le­riň ne­ti­je­le­ri­ne se­re­de­liň!
Zenanlaryň beý­ni­si­niň ys mer­ke­zin­de, er­kek­le­riň­kä ga­ra­nyň­da, 50 gö­te­rim köp ys öý­jük­le­ri bar. Şo­nuň üçin ola­ra gül­le­riň ysy, er­kek­le­re gö­rä, has köp tä­sir ed­ýär. Öýün­de we iş ýe­rin­de hoş­boý ys­ly gül­le­ri ös­dü­rip ýe­tiş­dir­me­gi­niň se­bä­bi zenanla­ryň şu aý­ra­tyn­ly­gyn­dan ge­lip çyk­ýar. Gül ös­dü­rip ýe­tiş­dir­mek, idet­mek we suw­la­mak zenanlaryň ha­la­ýan işi ha­sap­lan­ýar. Şeý­le ýag­daý­da ze­nan­lar öz­le­ri­ni has go­wy we bagt­ly duý­ýar­lar.
Ze­nan­la­ryň gül­le­re bo­lan söý­gü­si te­bi­gat bi­le­nem bag­la­ny­şyk­ly­dyr. Gül­ler te­bi­ga­tyň gör­kü­ne görk goş­ýar. Şo­nuň üçin gül­le­re zenen­la­ryň te­bi­ga­ta bo­lan söý­gü­si­niň be­ýa­ny hök­mün­de ga­ral­ýar. Zenanlaryň sow­gat hök­mün­de gül al­ma­gy ha­la­ma­gy­nyň se­bä­bi gül­le­riň te­bi­gy gö­zel­li­gi bi­len bag­ly. Gül ber­mek asyr­lar bo­ýy söý­gi­niň ala­ma­ty ha­sap­lan­ýar. Şo­nuň üçin hem ze­nan­lar bel­li se­ne­ler­de özü­ne ýa­kyn adam­lar­dan gü­le ga­raş­ýar­lar.