HABAR / SELJERME

UEFA Çempionlar ligasyna diňe 4 ýurtdan 4 topar gatnaşyp bilýär. Şolaryň biri-de Italiýa bolup, şu möwsümde “Serie A”-dan “Ýuwentus”, “Atalanta”, “Lasio” hem-de “Inter” wekilçilik etdi. “Wekilçilik etdi” diýmegimiziň sebäbi, häzirki wagtda italýan toparlarynyň hiç biri-de ýaryşy dowam etdirenok. Başgaça aýdylanda çärýek finalda italýan topar galmady. Soňky gezek 2015/16 möwsüminde şeýle waka bolupdy. Şol möwsümde 2 topar bilen wekilçilik eden italýan toparlary 1/8 finaldan öýlerine dolanypdy.

Şu möwsümde-de “Inter” toparçalarda 4-nji orny eýeläp, eýýäm başlangyçda “Serie A”-nyň wekili kemeldi. 1/8 finala çykan “Ýuwentus” üçin “Porto” ýeňil bije ýaly bolup görünýärdi. Emma kagyz ýüzündäki “hakykat” meýdançada başgarak şekilde öz beýanyny tapdy. Myhmançylykda 2-1 utulan “Ýuwentus” öz meýdançasynda goşmaça wagtda 3-2 ýeňse-de, çärýek finala ýollanma gazanyp bilmedi. “Ýuwentus” topary geçen möwsümde-de garaşylmadyk ýagdaýda “Liondan” asgyn gelipdi. Turinliler Ronaldo geleli bäri diňe 1 gezek çärýek finala çykdy.

Soňky ýyllarda şowly çykyş edýän “Atalanta” topary geçen möwsümde çärýek finala çykyp, taraply-tarapsyz hemmäniň alkyşyny alypdy. Topar çärýek finalda PSŽ-den utulypdy. Ýöne “Atalanta” toparyna bu gezek şol başarnygyny gaýtalamak başartmady. “Real Madrid” bilen bije çekişen italýan kluby iki ýerde-de güýçli garşydaşyndan asgyn geldi.

12 ýyldan soň Çempionlar ligasyna gatnaşan “Lasio” o diýen güýçli bolmadyk toparçada “Borussiýa Dortmunddan” soň 2-nji ýeri eýeläp, 1/8 finala çykdy. Rimliler bu tapgyrda soňky çempion bilen bije çekişdi. Eýýäm 1-nji oýunda 4-1 utulan “Lasio” üçin jogap oýny diňe formal ýagdaýda geçdi diýsek ýalňyş bolmaz. Şunlukda, “Lasionyň” hem bes etmeginden soň, ýaryşda italýan topar galmady.

Bäsleşigiň Çempionlar ligasy adyny alanyndan bäri, başda 6 möwsümde ilki “Milan”, soňra “Ýuwentus” 3 gezek finala çykyp, hersi 1 gezek kubogy eýeläpdi. Şondan soň, başdaky başarnygyny gaýtalap bilmedik italýan klublarynyň bu ýaryşdaky iň şowly wekili “Milan” bolup, topar 3 gezek çempion boldy. “Ýuwentus” çempion bolan 1996-njy ýyldan soň 5 gezek finalda utuldy. Finalda iň köp utulan topar bolan “Ýuwentusdan” soň “Inter” hem bir gezek çempionlyk gazanyp, ol UÇL-de çempionlyk gazanan soňky italýan toparydyr.

Umuman, 29 ýyllyk Çempionlar ligasynda 5 çempionlyk gazanan italýan klublar şu möwsümden öňem jemi 5 sapar, ýagny, 2001/02, 2002/03, 2008/09, 2013/14 hem-de 2015/16 möwsümlerinde çärýek finala çykyp bilmändiler.

Eýsem, Ýewropanyň öňdebaryjy beýleki çempionatlarynda ýagdaý nähilikä? 4 topar bilen gatnaşýan ispanlar diňe bir gezek çärýek finala çykyp bilmediler. Ol hem 2004/05 möwsüminde bolup, Stambulda tamamlanan ýaryşda “Milan” çempion bolupdy. Şu ýerde ýene bir zady bellesek, 13 ýyldan bäri yzygiderlilikde çärýek finala çykyp gelýän “Barselonanyň” üstünlikli çykyşyny PSŽ şu möwsümde soňlandyrdy.

Iňlis toparlaryna-da diňe 2 gezek – 2012/13 we 2014/15 möwsümlerinde çärýek finala çykmak başartmady. Irki ýyllarda 3, häzirki wagtda-da 4 topar bilen wekilçilik edýän nemes klublarynda bu görkeziji 4-e deňdir. 2002/03, 2003/04 möwsümlerinde yzly-yzyna, 2005/06 möwsüminde hem-de mundan 2 möwsüm ozal, ýagny 2018/19 möwsüminde soňky dörtlüge ýeke nemes topary-da düşüp bilmedi.

Şeýle-de, UEFA-nyň beýleki bäsleşigi Ýewropa ligasynda-da häzirlikçe “Roma” Italiýanyň adyndan wekilçilik edýän ýeke-täk topardyr. Nemes we fransuz toparlarynyň galmadyk ýaryşynda Ispaniýadyr Angliýanyň hersinden 2 topar çykyş edýär.