“Demirýollary” açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň saýtynda 2021-nji ýylyň Aprel aýynyň 1-den bildirilýän talaplary berjaý etmek şerti bilen, synag hökmünde, hepde-de 2 gezek hepdäniň çarşenbe güni Aşgabat-Mary–Türkmenabat, hepdäniň penşenbe güni Türkmenabat-Mary–Aşgabat ugurlary boýunça we hepde-de bir gezek Aşgabat-Daşoguz boýunça ýekşenbe güni, hepdaniň duşanbe güni Daşoguz-Aşgabat demir ýol gatnawynyň ýola goýulýandygy hem-de welaýatara we şäherara demir ýol gatnawlary boýunça beýleki ugurlara girizilen wagtlaýyn çäklendirmäniň möhletiniň 2021-nji ýylyň 15-nji apreline çenli uzaldylandygy barada habar berilýär.

Şeýle hem ýokarda görkezilen ugurlar boýunça ýolagçy biletleriniň häzirki wagtda diňe bilet satyş kassalarynda resmileşdirilýändigi bellenilýär.