Türkiýede deňiz derejesinden 2 müň 500 metr belentliklerdäki dag ösümliklerden alnan bal iň gymmat bal hökmünde Ginnesiň rekordlar kitabyna adyny ýazdyrdy. “Centauri” balynyň bir kilogramyna 10 müň ýewro nyrh kesildi. Bu balyň haýsydyr bir ilatly nokadyň bolmadyk, deňiz derejesinden 2 müň 500 metr belentlikdäki gowakdan alnandygy mälim edildi. Bu balyň adaty ballardan tapawutlydygy we tagamynyň ajy kakýandygy, düzüminde magniý, kaliý, fenol, flawanoid we antioksidantlar babatda ýokary dermanlyk häsiýetiniň bardygy mälim edildi. Bu baly taýýarlamak üçin adaty usullardan üýtgeşik tärler ulanylypdyr. Arylara başgaça ideg edilipdir. Bu bolsa, balyň önümçiligini kynlaşdyrypdyr. Adatça beýeki balçylar arylardan ýylda 2-3 gezek bal alýan bolsalar, “Centauri” baly ýylda bir gezek ýygnalýar.