Müsürde 3 müň ýyl ozal gurlan “ýiten altyn şäheriň” üsti açyldy. Ýurduň Luksor şäherinde çägäň astynda gömülip galan Aten atly şäher uzak ýyllaryň dowamynda geçirilen ylmy işleri netijesinde tapyldy. Gadymy şäheriň Patyşa III Amenhotep tarapyndan esaslandyrylandygy çaklanylýar. Arheologik gazuw-agtaryş işleriniň netijesinde şäherdäki jaýlaryň diwarynyň häzire çenli saklanyp galandygy anyklandy we olar ýüze çykarylypdy. Ýaşaýyş jaý hökmünde ulanylan binalaryň otaglarynda gündelik durmuşda ulanylan gurallaryň hem bardygy anyklandy. ABŞ-nyň Jons Hopkins uniwersitetiniň Müsür işleri boýunça professory Betsi Brýan şäheriň açyşyny Tutanhamonyň mumiýasynyň tapylmagyndan bäri iň esasy açyşdygyny mälim etdi.

Tutanhamonyň mazary 1922-nji ýylda Howard Karter tarapyndan tapylypdy.