Dünýäniň iň populýar sporty bolan futbol oýny 3-4 günden bäri Super liga bilen ýatyp, Super liga bilen turýar. Geçen hepdäniň ahyrynda täze başdangeçirme bilen ýüzbe-ýüz galan milliardlaryň söýgüli oýny düşen bu çykgynsyz ýagdaýyndan tiz baş alyp çykana meňzeýär. “Real Madridiň” hem-de “Ýuwentusyň” prezidentleriniň başlangyjy bilen 12 klubuň arasynda esaslandyrylan Ýewropa Super ligasy 3 günden soň häzirlikçe goý bolsun edildi. Başgaça aýdylanda, bu başdangeçirme häzirlikde tamamlandy. Iňlis klublarynyň – “Mançester Ýunaýted”, “Mançester Siti”, “Liwerpul”, “Tottenham”, “Arsenal” hem-de “Çelsi” toparlarynyň Super ligadan çykýandyklaryny beýan etmeginden soň, emele gelen çylşyrymly ýagdaý häzirlikçe sowuldy. “Arsenal” kluby bu barada ähli futbol muşdaklaryndan: “Sizi we futbol dünýäsini diňledik. Ýalňyşdyk, hemmäňizden ötünç soraýarys” diýen setirler bilen ötünç sorady.

Diňe “Real” bilen “Barselona” galdy

Bu sanawa Italiýanyň “Milan” hem-de “Inter” klublary-da goşuldy we Super ligadan çykýandyklaryny mälim edýän jarnama beýan etdiler. Olaryň hataryna Ispaniýanyň “Atletiko Madrid” toparlary hem goşuldy. Şeýlelikde, häzirlikçe diňe “Real Madrid” bilen “Barselona” galdy. “Barselonanyň” hem golaýda bu ligadan çykmagyna garaşylýar. Super liganyň esaslandyryjylary hem ligany häzirlikçe togtadýandyklaryny beýan etdiler. Olar UEFA-nyň häzirki bäsleşikleri bilen ylalaşmaýandyklaryny hem ýatladyp, Super liganyň täzeden kämilleşdirilip, ýene-de dolanjakdygyny habar berdiler.