Türkmenistandaky
iň iri gurluşyk we hojalyk
harytlarynyň söwda
merkezler toplumy
575555 / 575757 / 575553

Eli­ňi­zi ýy­gy-ýy­gy­dan suw we sa­byn bi­len ýu­wuň!
Da­şar­da wag­ty­ňyz eli­ňi­zi, ýü­zü­ňi­zi el­le­mäň!
Des­mal, da­rak ýa­ly şah­sy aras­sa­çy­ly­ga de­giş­li zat­la­ry bi­le­lik­de ulan­maň!
Wagt­ly-wag­tyn­da ka­da­ly iýip-iç­mä­ge üns be­riň!
Üs­gü­rip-as­gy­rylan­da ag­zy­ňy­zy elýag­lyk bi­len ýapyň!
Öý we iş otaglaryny ýelejiredip duruň, penjireleri açyp, howasyny çalşyň!
Ulanan agyz-bu­run örtükle­ri­ňi­zi çalşanyňyzdan soň, eliňizi ma­za­ly ýu­wuň!
Eger örtük çyg bolan bolsa, onda ony täzeläň!
Örtük da­ky­na­ny­ňyz­da, burnuňy­zy we agzyňy­zy ykjam ýapyň!
Elleriňizi ýygy-ýygydan akar suwuň aşagynda sabynlap ýuwuň!
Bir gezeklik örtügi 2 sagatdan artyk ulanmaň!
Derman serişdelerini lukman bilen maslahatlaşman, özbaşdak kabul etmäň!
Kesellemegiň öňüni almak üçin arassa agyz suwu­ny we howpsuz iýmit önümlerini ulanyň!
Köp­çü­lik ýer­le­rin­de howp­suz ara­ly­gy sak­la­ma­ga üns be­riň!