Saud Arabystany döwleti şu ýylky haj ybadaty üçin jemi 60 müň zyýaratçyny kabul etjekdiklerini mälim etdi. Geçen ýyl dünýäde emele gelen çylşyrymly ýagdaýlar sebäpli daşary ýurtly zyýaratçylar kabul edilmän, diňe az sanly ýerli raýatlara haj parzyny berjaý etmäge rugsat edilipdi. Ýurduň Haj we umra ministrligi bu ýylky zyýarat üçin keselleriň ýaýramagyna garşy öňüni alyş çäreleriň geçiriljekdigini mälim etdi. Zyýaratçylaryň 45 müňi daşary ýurtlardan, 15 müňi ýerli raýatlardan ybarat bolar. Şeýle hem zyýaratçylara ýaş çäklendirmesi hem girizildi, diňe 18-60 ýaş aralygyndaky adamlar kabul ediler.