Ýa­po­ni­ýa­nyň «Lexus» kom­pa­ni­ýa­sy­nyň dün­ýä­de 2 mil­li­on elekt­rou­lag sa­tan­dy­gy mä­lim edil­di. 2005-nji ýyl­dan bä­ri gib­rid ky­sym­ly ulag önüm­çi­li­gi­ne uly äh­mi­ýet be­rip gel­ýän kom­pa­ni­ýa­nyň söw­da­sy yzy­gi­der­li ýo­kar­lan­ýar. 2005-nji ýyl­da 2 gör­nüş­de gib­rid ulag­la­ry­ny ön­dü­ren bu kom­pa­ni­ýa­nyň elekt­rik to­gy bi­len iş­le­ýän «RX SUV» ky­sym­ly ula­gy has köp gy­zyk­lan­ma dö­ret­di. Ýa­pon kom­pa­ni­ýa­sy 90 ýur­da we se­bit ýurt­la­ry­na ulag­la­ry­ny sat­ýar. Kom­pa­ni­ýa 2020-nji ýyl­da elekt­roulag­la­ry­nyň söw­da­sy­ny 33 gö­te­ri­me ýe­tir­di. Onuň Ýew­ro­pa ýurt­la­ryn­da­ky söw­da­sy bol­sa has ýo­ka­ry­dyr. Kom­pa­ni­ýa 2025-nji ýy­la çen­li ýe­ne-de 20 gör­nüş­de tä­ze eko­lo­gi­ýa taý­dan aras­sa ýan­gyç­ly ulag­la­ry sa­tu­wa çy­kar­ma­gy me­ýil­leş­dir­ýär. Ola­ryň 10-dan gow­ra­gy do­lu­ly­gy­na elekt­rik ener­gi­ýa­sy bi­len iş­lär. Bu me­ýil­na­ma kom­pa­ni­ýa­nyň elekt­rou­lag söw­da­sy­nyň 50 gö­te­ri­me ýet­me­gi­ne ýar­dam eder.

Me­kan­ýaz ÖWEZ­GU­LY­ÝEW,
Türk­men döw­let bi­na­gär­lik-gur­lu­şyk ins­ti­tu­ty­nyň ta­ly­by.