Alym­lar pil­le­riň hol­tu­my­nyň aý­ra­tyn­lyk­la­ry ba­ra­da yl­my-bar­lag iş­le­ri­ni ge­çir­di­ler. Şo­nuň ne­ti­je­sin­de, pil­le­riň hol­tu­my bi­len iý­mit­le­ri haý­sy tiz­lik­de özü­ne çe­kip al­ýan­dy­gy mä­lim edil­di. Pil­ler her gün 140 ki­log­ra­m iý­mit iýýär. ABŞ-nyň Jor­ji­ýa teh­no­lo­gi­ýa ins­ti­tu­ty­nyň alym­la­ry At­lan­ta­da­ky haý­wa­nat ba­gyn­da bir­nä­çe sy­nag iş­le­rini ge­çi­r­diler. Şo­nuň çäk­le­rin­de alym­lar pil­le­re dür­li ulu­lyk­da­ky iý­mit­le­ri ber­di­ler we ola­ryň şol iý­mit­le­ri hol­tum­y bi­len çe­kip […]
Habary doly okamak üçin Abonent bol | Ýa-da Giriş