Tomus pas­ly baş­la­dy. Ho­wa bar­ha gyz­ýar. Bag­laryň şa­ha­la­ryn­da dür­li mi­we­le­ri gü­jeň­le­şip dur. Söw­da mer­kez­le­rin­de­dir ba­zar­lar­da dat­ly mi­we­ler nä­çe diý­seň bar. Mi­we we gök önüm­le­ri ýe­ter­lik muk­dar­da iý­me­giň sag­ly­gy­myz üçin mö­hüm­di­gi hem­mä mä­lim. Ýö­ne mi­wä­niň sag­ly­gy­my­za peý­da­ly bol­ma­gy üçin ony ha­çan we nä­hi­li iý­me­li? Beý­le­ki iý­mit önüm­le­ri bi­len bir ha­tar­da mi­we­le­ri hem is­län wag­ty­myz­da iý­mek dog­ry bol­maz. Her bir za­dyň çen­den ar­ty­gy zy­ýan­ly­dyr. Edil şo­nuň ýa­ly, mi­we­ler hem sag­ly­gy­myz üçin nä­çe peý­da­ly bol­sa-da, aşa köp iý­len ýag­da­ýyn­da sag­ly­gy­my­za zy­ýan ýe­ti­rip bi­ler. Ge­rek­li muk­dar­da iý­len­de mi­we­ler be­de­niň iý­mit siň­di­riş ul­ga­my­ny ka­da­laş­dyr­ma­ga ýar­dam ed­ýär. Be­de­ni­miz ze­rur bo­lan wi­ta­min­le­riň we mi­ne­ral­la­ryň kö­pü­si­ni mi­we­ler­den al­ýar. Ka­liý, C wi­ta­mi­ni, fol kis­lo­ta­sy we beý­le­ki köp san­ly ýo­kum­ly mad­da­la­ra baý bo­lan mi­we­ler dür­li ke­sel­ler­den go­ra­ýar, ýü­rek ke­sel­le­ri­niň we ýo­ka­ry gan ba­sy­şy­nyň öňü­ni al­ýar. Esa­sy zat mi­we­le­ri nä­hi­li möç­ber­de we ha­çan iý­me­li­di­gi­ni bil­mek­dir. Mi­wä­ni bi­per­waý iý­mek sag­ly­gy­my­za zy­ýan ýe­ti­rip bi­ler. Mi­we iý­me­giň düz­gün­le­ri ba­ra­da iň mö­hüm mag­lu­mat­la­ry si­ziň bi­len paý­laş­ma­gy ma­kul bil­dik:
Mi­we­le­ri 5-10 mi­nut­lap ma­za­ly ýuw­ma­ly! Dä­ne­ler­den, ot­lar­dan we beý­le­ki ga­lyn­dy­lar­dan aras­sa­la­ma­ly!
Mi­wä­ni ag­şam na­ha­ryn­dan 3-4 sa­gat soň aç wag­tyň iý­mek mas­la­hat be­ril­ýär.
Mi­wä­ni beý­le­ki iý­mit­ler bi­len bi­le­lik­de iý­me­li däl. Mi­we iý­mit siň­di­riş pro­se­si­ni tiz­leş­dir­ýär we be­den mi­we­le­ri siň­dir­mek üçin dür­li fer­ment­le­ri bö­lüp çy­kar­ýar.
Be­de­ni­miz mi­we­dä­ki ýö­ne­keý şe­ke­ri do­ly siň­dir­me­li. Mi­we­le­ri beý­le­ki iý­mit­ler bi­len gar­man iý­me­li. Se­bä­bi bu ýag­daý­da mi­we­ler­dä­ki sü­ýüm we ýö­ne­keý şe­ker has aň­sat iş­len­ýär.
Mi­we­le­ri esa­sy na­har­la­ryň ara­syn­da ýe­ňil iý­mit hök­mün­de iýiň! Mi­we iý­mek üçin özü­ňi­ze ýö­ri­te wagt bel­le­mek mas­la­hat be­ril­ýär.
Mi­we­le­ri esa­sy na­har­dan bir sa­gat öň ýa-da 2 sa­gat soň iýip bi­ler­si­ňiz.
Bir ge­zek­de has köp mi­we iý­mek is­le­se­ňiz, er­tir­lik na­ha­ryn­dan öň ýa-da er­tir­lik bi­len gü­nor­tan­lyk na­ha­ry­nyň ara­ly­gyn­da aç wag­tyň iý­mek mas­la­hat be­ril­ýär.
Ýo­kar­da gör­ke­zi­len düz­gün­ler ka­ka­dy­lan mi­we­le­re-de de­giş­li­dir. Ka­ka­dy­lan mi­we­le­riň beý­le­ki­ler­den aşa süý­ji bol­ýan­dy­gy­ny unut­maň! Şo­nuň üçin ka­ka­dy­lan mi­we­le­ri çäk­li muk­dar­da iý­mek peý­da­ly­dyr. Ola­ry hem aç wag­tyň iý­mek has peý­da­ly­dyr. Mi­we­ler be­de­niň gurp­lan­ma­gy­na, ze­rur wi­ta­min­ler bi­len üp­jün edil­me­gi­ne, iý­mit siň­di­riş ul­ga­my­nyň işi­ne we ar­tyk­maç ýag­lar­dan sap­lan­ma­ga ýar­dam ed­ýär.
Si­ze sag­dyn we bagt­ly dur­muş ar­zuw ed­ýä­ris!