“Apple” kompaniýasynyň “iPhone 12 mini” smartfonynyň Taiwandaky önümçiliginiň duruzylandygy mälim edildi. Şeýle hem amerikan kompaniýasy “mini” modellere islegiň azdygy sebäpli “iPhone 13 mini” smartfonyny hem ýatyrmak kararyna geldi. Dünýäniň iň uly smartfon öndüriji kompaniýalarynyň biri bolan “Apple” 2020-nji ýylda ilkinji gezek “SE” ýa-da “C” görnüşi bolmadyk “iPhone” seriýasyny hödürläpdi. Dört görnüşli smartfon “iPhone 12 mini”, “iPhone 12”, “iPhone 12 Pro” we “iPhone 12 Pro Max” diýlip atlandyrylypdy. Tehniki aýratynlygy, ululygy we bahasy tapawutly bolan bu modeller dürli gatlakdaky müşderilere özüne çekýär. “iPhone 12 mini” modeli bolsa, ozalky arzan bahaly “SE” modeliniň ýerine çykarylyp, has köp müşderini özüne çekmek maksady bilen öndürilipdi. Emma oňa isleg garaşylyşy ýaly bolmady. Müşderiler ululygy 6 dýuýumdan uly bolan “iPhone 12” we “12 Pro” modellerine has köp isleg bildirýär. Maglumatlara görä “iPhone 12” satuwynyň bary-ýogy 5 göterimini “mini” modeli emele getirýär. Şeýle bolansoň, kompaniýanyň ýolbaşçylary bu modeliň önümçiligini duruzmak kararyna geldiler. Mundan soňky “iPhone”-laryň adaty, “Pro” we “Pro Max” görnüşinde bolmagyna garaşylýar. “iPhone”-laryň elýeterli bahaly görnüşine isleg bildirýän müşderileriň sany hem köp. Şol sebäpli “Apple” “SE” modelini gaýtadan satuwa çykaryp biler.