Ýaponiýanyň Ueno haýwanat bagyndaky “Shin Shin” atly pandanyň ekiz çagasy boldy. Çagalaryň atlary we jynslary barada maglumat berilmedi. Olaryň biriniň agramynyň 124 gramdygy aýdyldy. 2005-nji ýylyň 3-nji iýulynda Hytaýyň Wolong şäherindäki Pandalary gorag we barlag merkezinde dünýä inen “Shin Shin” 10 ýyl ozal bu haýwanat bagyna getirilipdir. “Shin Shin”-iň 2017-nji ýylda “Xiang Xiang” atly bir sany çagasy bolupdyr.

Geçen asyrda aýynyň bir görnüşi hasaplanýan pandalaryň sany azalypdy. Soňky ýyllarda bolsa olaryň sanyny köpeltmek üçin ylmy işler durmuşa geçirilýär. Bu ugurda gowy netije alnandygy bellenilýär. Pandalar köplenç bir ýa-da ekiz çaga dogurýarlar.